Оцінка життєвого циклу

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.066
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.с.-г.н., доц. Тимук Іван Степанович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є сформувати цілісне уявлення про один із засобів екологічного менеджменту — оцінку життєвого циклу, який дає можливість проаналізувати екологічність продукту чи технології, виявити їх глобальний екологічний вплив та запропонувати альтернативи для його мінімізації.
Завдання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. розуміти загальний принцип оцінки життєвого циклу; 2. вміти визначати цілі та межі систем дослідження; 3. розуміти процес інвентаризації ресурсів та викидів промислових підприємств; 4. проводити аналіз екологічного впливу і вміти інтерпретувати отримані результати; 5. вміти застосовувати оцінку життєвого впливу в системі екологічного менеджменту; 6. розуміти принципи впровадження оцінки життєвого циклу на підприємствах.
Результати навчання: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Загальні компетентності: Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Фахові компетентності спеціальності: Вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Конструктивна географія 2. Облік та верифікація парникових газів 3. Раціональне природокористування та ресурсозбереження 4. Енергозберігаючі технології Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Управління проектами в екології 2. Геоінформаційні технології 3. Управління проектами в екології
Короткий зміст навчальної програми: Програмою дисципліни «Оцінка життєвого циклу» передбачено вивчення аналізу екологічного вплив продукту, процесу чи необхідної системи, пов’язаної з виконанням відповідної функції. Вона дозволяє порівняти продукти чи існуючі системи між ними, виявити точки, у яких продукт може бути покращений і допомогти розробити нові продукти. Це, перш за все, засіб порівняння, спрямований на те, щоб оцінити екологічне навантаження, пов’язане з кількома продуктами, процесами чи системами, а також порівняти різні етапи виробництва одного продукту. Основні теми навчальної програми дисципліни: 1. Оцінка життєвого циклу в структурі екологічного менеджменту 2. Практичні принципи збалансованого розвитку в системі оцінки життєвого циклу 3. Характеристика програмного забезпечення для проведення оцінки життєвого циклу 4. Структура виконання оцінки життєвого циклу 5. Визначення цілі (мети) дослідження та меж (границь) системи, що входить до ОЖЦ 6. Інвентаризація ресурсів та забруднень 7. Аналіз екологічного впливу (Life Cycle Impact Assessment) LCIA
Опис: Навчальна дисципліна складається з таких основних тем: 1. Оцінка життєвого циклу в структурі екологічного менеджменту 2. Практичні принципи збалансованого розвитку в системі оцінки життєвого циклу 3. Характеристика програмного забезпечення для проведення оцінки життєвого циклу 4. Структура виконання оцінки життєвого циклу 5. Визначення цілі (мети) дослідження та меж (границь) системи, що входить до ОЖЦ 6. Інвентаризація ресурсів та забруднень 7. Аналіз екологічного впливу (Life Cycle Impact Assessment) LCIA
Методи та критерії оцінювання: Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: залік; тести; презентації; реферат; виступи на наукових заходах; доповіді. Форми поточного контролю: усне опитування, письмове чи комп’ютерне тематичне тестування, виступи на практичних заняттях, захисти лабораторних робіт, захист РГР (розрахунково-графічної роботи) Форма контролю: комп’ютерне тестування чи письмова робота. Форма підсумкового семестрового контролю: екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль, РГР, реферат (40%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принцип та структура; 2. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризаці; 3. ДСТУ ISO / TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації. 4. ДСТУ ISO 14040:2004 р. - Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принцип та структура (ISO 14040:1997) 5. ДСТУ ISO 14041:2004 р. - Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації (ISO 14041:1998) 6. ДСТУ ISO / TR 14049:2004 р. - Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації (ISO/TR 14049: 2000). 7. SimaPro Database Manual. Methods Library https://simapro.com/wp-content/uploads/2019/02/DatabaseManualMethods.pdf 8. SimaPro Tutorial https://www.pre-sustainability.com/download/SimaPro8Tutorial.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).