Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.00.O.043
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Гуглич Сергій Іванович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • набуття навичок в науково-дослідній роботі студента завдяки організації роботи із науково-технічною документацією, використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень та оформлення публікацій. Програмні результати: • уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень, демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення та уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. Результати навчання: • уміння користуватись довідковою, періодичною та технічною літературою, методичними рекомендаціями; здатності приймати самостійно інженерні рішення в кожному конкретному випадку; • ознайомлення із сучасними конструкціями очисної апаратури, діючими стандартами та нормативними актами; • розробка досконалих технологій очищення виробничих скидів та викидів, грамотне проектування очисних (утилізаційних) установок; • розвиток у студента навичок у веденні інженерних обчислень, підбір та вибір основного та допоміжного обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • інженерна екологія; • основи промислової екології; • вища математика; • Фізика; • інженерна графіка.
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом вивчення дисциплін та являє собою важливу роботу, яка є прообразом частини майбутньої бакалаврської кваліфікаційної дипломної роботи. Практика передбачає самостійне виконання, уміння працювати з літературними джерелами, порівнювати і аналізувати варіанти рішень та вибирати оптимальні. Під час проходження практики студенти виконують різні розрахунки за чинними стандартами, каталогами і довідковою літературою, вибирають апаратуру для очищення промислових викидів, розробляють технологічні схеми очищення для конкретних умов роботи із урахуванням екологічних вимог.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмова форма (60%)
Рекомендована література: 1. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. –М.: Химия, 1991. 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. –М.: Химия, 1971. 3. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. –М.: Химия, 1987. 4. Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и производственных предприятий /Под общ. ред. В.Н. Самохина. –М.: Стройиздат, 1981. 5. Яковлев С.В. и др. Очистка производственных сточных вод. -М.: Стройиздат, 1985. 6. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. –К.: Будівельник, 1977. 7. Охрана окружающей среды /Под ред. С.В. Белова. –М.: Высш. шк., 1991. 8. Родионов А.И. и др. Оборудование и сооружения для защиты биосферы от промышленных выбросов. –М.: Химия, 1985.