Технології утилізації спеціальних відходів

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.01.E.055
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Попович Олена Романівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • вивчення основних теоретичних положень одинарних гідродинамічних, теплових, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових потоків, переробки та утилізації твердих відходів. • набуття навичок вибору методів та технологій для переробки і утилізації спеціальних відходів. Програмні результати: • участь у розробці проектів, направлених на оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. Результати навчання: • засвоєння методів ідентифікації та класифікації джерел і видів забруднень довкілля відходами промислових підприємств; • ознайомлення з класифікацією спеціальних відходів та технологіями переробки; • засвоєння методик проектування і розрахунку обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Урбоекологія; • Основи промислової екології; • Інженерна екологія.
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і теоретична база курсу. Класифікація промислових і побутових відходів. Державний класифікатор відходів. Код відходів. Технології підготовки для переробки і утилізації. Процеси і обладнання, вибір, розрахунок. Законодавча система у сфері поводження з відходами.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)/
Рекомендована література: 1.Краснянский М.Е. Утилизация и рекуперация отходов. Харьков, 2007.–288 с 2.Сапожникова Г.П. Конец мусорной цивилизации: пути решения проблемы отходов, Издательство: М: "Оксфам" , 2010 С. 108. 3. Бенуа Плеж. Як розробити місцевий план поводження з ТПВ // Відходи виробництва та споживання : зб. – К., 2006. – Вип 1. – С. 158.