Управління проектами в екології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.067
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: Доцент Гуглич Сергій Іванович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: • знання законів, правил і концептуальних принципів сталого розвитку і глобального раціонального природокористування. • формування знань з екологічного управління для подальшого їх застосування в професійній діяльності. Програмні результати: • вміти використовувати основні принципи та складові екологічного управління з метою пошуку шляхів вирішення проблем екологічного характеру. Результати навчання: • дати студентам необхідні знання про навколишнє середовище, навчити усвідомлювати, що будь-яке втручання в природу може призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків для здоров’я людей; • акцентувати увагу студентів на тому, що в результаті нераціонального господарювання людини виникли глобальні екологічні проблеми; • показати взаємозв’язок і взаємодію економіки та навколишнього середовища, управління економікою і природокористуванням.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Метеорологія та кліматологія, • Екологічна оцінка, • Оцінка ризику в екології,
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення дисципліни є формування знань з екологічного управління для подальшого їх застосування в професійній діяльності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль, усне опитування (30%); • підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань. — К.: Либідь, 2000. — 287 с. 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. — К.: Афіша, 2001. — 271 с. 3. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології. — К.: Знання, 2003. — 314 с.