Геоінформаційні технології

Спеціальність: Екологія
Код дисципліни: 6.101.02.E.064
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Люта Оксана Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета викладання навчальної дисципліни «Геоінформаційні технології» – опанування та засвоєння здобувачами освіти сучасної науки геоінформатики, яка пов'язана зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням просторових даних з подальшим їх проектуванням та просторовому викладенні у рамках турботливого ставлення до довкілля.
Завдання: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; ЗК. 01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; ЗК. 02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК. 06. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); ЗК. 08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. фахові компетентності: ФК. 07. Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища; ФК. 10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.
Результати навчання: Результати навчання: ПР.02 Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування ПР.10 Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Конструктивна географія; • Оцінка життєвого циклу; • Оцінка ризику в екології; • Нормування та прогнозування емісій промислових забруднень
Короткий зміст навчальної програми: В навчальному курсі “Геоінформаційні технології” студенти, що спеціалізуються в галузі охорони природи, мають одержати теоретичні знання і практичні навики в дослідженні довкілля та освоєнні геоінформаційних технологій в рамках збору, обробки та систематизації зібраної інформації, навчитися кваліфіковано вирішувати завдання, зв’язані зі збором інформації та їх використанням під час моніторингу довкілля. Метою курсу є підготовка інженерів-екологів, які здатні спостерігати, оцінювати масштаб антропогенного впливу на довкілля та правильно змодельовувати ситуацію у галузі природокористування.
Опис: Геоінформаційні технології в сучасному світі. Інформатика і геоінформатика. Історія розвитку геоінформаційних технологій. Функції й сфери застосування ГІС і геоінформаційних технологій. Апаратне забезпечення геоінформаиійних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Способи подання атрибутивних даних. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації.Технології введення просторових даних. Геоінформаційні технології просторового аналізу і моделювання. Аналітичний аналіз. Геостатичний аналіз і моделювання. Застосування ГІС в охороні навколишнього середовища. Відомчі ГІС-технології в екології. Екологічне картографування.Використання ГІС у здійсненні екологічного моніторингу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 40 балів Екзаменаційний контроль - 60 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль: • Виконання практичних робіт - 10 балів • Виконання індивідуальної контрольної роботи - 10 балів • Виступи на практичних - 20 балів Екзаменаційний контроль: • Письмова компонента – 50 балів • Усна компонента – 10 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Геоінформаційні технології в екології: Навчальний посібник / Пітак І.В., Пляцук Л.Д., Шапорев В.П. та ін. – Чернівці:, 2012.– 273с. 2. Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / О.О. Світличний, С.В. Плотницький. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. 3. Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання в конструктивній географії: Навчальний посібник / О.С.Мкртчян. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 119 c. 4. Глобальний ресурсний інформаційний банк даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.grida.no
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).