Вища математика, частина 1

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.002
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Коляса Любов Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Обчислювати визначники 2-го, 3-го та вищих порядків. 2. Виконувати дії над матрицями. 3. Розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 4. Розкладати вектори за базисом, обчислювати скалярний добуток векторів. 5. Будувати рівняння прямих та кривих другого порядку на площині та прямих і площин у просторі. 6. Знаходити похідні функції однієї змінної та проводити повне дослідження функції. 7. Знаходити інтеграли із застосуванням різних методів інтегрування. Використовувати визначений інтеграл до обчислення площ, об’ємів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Елементарна математика; - Фізика; - Інформатика; - Функції комплексної змінної та операційне числення; - Програмування програмно-апаратних засобів
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Вища математика, частина 1” складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”, “Первісна та невизначений інтеграл”, ”Подвійний інтеграл”.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Максимальна оцінка в балах - 100 балів; Поточний контроль (ПК) - 30 балів: – розрахунково-графічна робота – 15 б. – контрольна робота – 15 б. Екзаменаційний контроль – 70 балів; Разом за дисципліну – 100 балів
Рекомендована література: 1. Білонога Д.М., Каленюк П. І. Алгебра та геометрія: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380 с. 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика: учебн. т.1. Москва: Дрофа, 2004. 288 с. 3. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник. Київ: А.С.К., 2005. 480 с. 4. Завало С. Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа, 1972. 464 с. 5. Завало С. Т., Левіщенко С. С., Пилаєв В. В., Рокицький І. О. Алгебра і теорія чисел: практикум. Ч.1. Київ: Вища школа, 1983. 232 с. 6. Зайцева Л. Л., Нетреба А. В. Аналітична геометрія в прикладах і задачах: навч. посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 200 с. 7. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / За ред. Ю. К. Рудавського, 2-ге вид. Львів: РАСТР–7, 2009. 288 с. 8. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014, 374 с. 9. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011, 326 с. 10. Назієв Е. Х., Владіміров В. М., Миронець О. А. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посібник. Київ: Либідь, 1997. 152 с. 11. Рудавський Ю. К., Костробій П. П., Луник Х. П., Уханська Д. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. підруч. Львів: Бескід Біт, 2002. 262 с. 12. Математичний аналіз: Навчальний посібник. – Ч.1. – / під ред. Ю.К.Рудавського. – Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2003. – 404 с. 13. Математичний аналіз: Навчальний посібник. / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук.– Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2002.– 308 с. 14. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1.– / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2001.– 326 с. 15. Коломієць В.О. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Част. 1, Львів, НУ “ЛП”, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).