Хімія з основами біогеохімії

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.007
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доц. Олійник Ліліанна Петрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Повинен знати основи будови атома та молекули, зв’язок між енергією електронів в атомі та будовою молекул і їх властивостями; • засвоєння основних законів хімії та вміння їх застосовувати для практичних цілей, тобто оволодіння технікою розрахунків та рішення простих задач з експериментальної хімії. • знання основних хімічних елементів та їх сполук. • вироблення навичок самостійного виконання хімічних дослідів, узагальнення експериментальних фактів та формування висновків; • вміння впровадити одержанні знання, , при дослідженні геохімічних та біохімічних об”єктів, попередженні та усуванні нештатних ситуацій природного та технологічного походженя
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика, Загальна фізика
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття і терміни хімії. Закони хімії. Будова атома та зв’язок з періодичною системою. Хімічний зв’язок та властивості молекули. Енергетика хімічних реакцій. Хімічна кінетика і рівновага. Теорія електролітичної дисоціації та гідроліз. Електрохімічні процеси. Корозія металів. Окисно-відновні реакції. Загальні властивості металів. Хімічні реакції в природі, та їх використання для знезаражання навколишнього середовища.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Н.В.Романова. Загальна та неорганічна хімія. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. - 480с. 2. Г.А.Корчинський. Хімія. Вид-во “Поділля-2000”, 2002. -340с. 3. Загальна хімія. /Навчально-методичний посібник та приклади розв'язування типових задач з найважливіших розділів курсу/ за редакцією д.х.н., проф. Никипанчука М.В., Львів, НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 154с. 4. Б.Я.Котур. Хімія. Практикум.: Навч. посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, Львів, 2004. - 237с
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).