Вступ до фаху

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.003
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення дисципліни дисципліни «Вступ до фаху» є формування уявлення про професію еколога, сферу діяльності, шляхи професійного становлення, отримання початкових знань, умінь на базі понятійно-термінологічного апарату екології та з’ясування особливостей вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.
Завдання: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля; ФКС1.1. Здатність розроблення стратегічних напрямків сталого розвитку природоохоронних, гірничопромислових, екологічно депресивних територій; ФКС1.2. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем.
Результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Хімія з основами біогеохімії, геологія з основами геоморфології
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Вступ до фаху” призначена для професійної орієнтації першокурсників в обраному напрямку підготовки фахівців екологів, посилення у студентів мотиваційної зацікавленості в набутті знань, умінь та навичок із майбутньої професії та швидкої адаптації студентів до навчання у ВНЗ. В процесі вивчення дисципліни “Вступ до фаху” студент повинен оволодіти ключовими поняттями з екології, знати основні віхи розвитку екологічних знань, ознайомитися з сучасними напрямками розвитку екології, знати міжнародні організації, які займаються екологічними програмами і самі програми. Студент повинен вивчити навчальний план підготовки фахівців-екологів, володіти структурою підготовки фахівця, уміти працювати з підручниками, мати початкові навики написання наукових доповідей, рефератів, знати структуру Міністерства екології та природних ресурсів України і обласних екологічних служб, завдання будь-якого з його підрозділів, з перших кроків формувати здібності, ухвалювати самостійне рішення щодо вирішення екологічних проблем та завдань.
Опис: Вступ до фахової екологічної і природоохоронної діяльності. Загальна екологічна ситуація у світі та Україні і перспективи людства. Стратегія сталого (збалансованого) розвитку. Історія виникнення та розвитку науки екології. Система вищої освіти України. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах. Перспективи та проблеми входження України у Європейський освітній простір. Порівняльні характеристики світової та вітчизняної екологічної освіти. Система організації екологічної освіти в Україні. Особливості організації наукових досліджень в галузі екології. Структура і функції міністерства екології та природних ресурсів України і його регіональних та галузевих служб. Основи структурної організації та головні завдання сучасної екології. Екологічна безпека, основні поняття та визначення. Основи екологічного моніторингу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%) — контрольна робота, реферат та виступ на студентських конференціях або семінарах, усне опитування • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття - 20 балів Реферат і презентація – 10 Поточний контроль – 30 Заліковий контроль письмова компонента – 70 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум: підручник / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко – К.: Лібра, 2006. – 368 с. 2. Вища освіта України і Болонський процес: Підручник / за редакцією В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. –Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с. 3. Журавський B.C., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ "Політехніка", 2003. –200 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).