Інформатика

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.013
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: О.Н.Кузь, канд. техн. наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студент повинен знати: теоретичні основи інформатики; принципи побудови та функціонування комп’ютера; склад та призначення програмного забезпечення комп’ютера; технічні засоби зберігання, обробки, передавання інформації; принципи організації комп’ютерних мереж; основи інформаційної безпеки; призначення та можливості текстових редакторів, електронних таблиць, баз даних; основи побудови алгоритмів та етапи рішення задач з використанням комп’ютера; сучасні програмні засоби у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища; студент повинен вміти: грамотно працювати на комп’ютері під управлінням певної операційної системи та налаштовувати її; виконувати аналіз та обробку інформації за допомогою текстових редакторів, електронних таблиць, баз даних, систем для автоматизації математичних розрахунків (MathCAD); розробляти алгоритми розв’язання інженерно-технічних задач з екології та охорони навколишнього природного середовища та реалізовувати їх; використовувати сучасні інформаційні системи та технології для вирішення науково-технічних задач у галузі охорони навколишнього природного середовища; проводити аналіз та обробку інформації про стан навколишнього природного середовища, представляти її засобами сучасних прикладних програм; освоювати нові інформаційні технології і програмні продукти та розуміти тенденції та перспективи розвитку цих технологій (зокрема, у галузі захисту довкілля).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху, вища математика (пререквізити).
Короткий зміст навчальної програми: Основи інформатики. Інформація, дані, знання. Інформаційна технологія. Інформаційна система. Інформація як об’єкт обчислювальної системи. Поняття про алгоритм. Базові структури обчислювального процесу. Архітектура і схема функціонування персонального комп’ютера. Апаратне і програмне забезпечення. Види програмного забезпечення. Операційні системи персональних комп’ютерів. Прикладне програмне забезпечення для обробки різного типу інформації (текстові редактори, табличні процесори, графічні редактори). Принципи організації баз даних. Комп’ютерні мережі: топологія, архітектура, апаратне забезпечення. Інформаційна безпека. Комп’ютерні віруси: класифікація та методи виявлення. Типи антивірусного програмного забезпечення. Система для автоматизації математичних розрахунків MathCAD: розв’язання задач, обробка експериментальних даних, елементи програмування. Тенденції і перспективи розвитку інформаційних систем та технологій, їх застосування в галузі охорони навколишнього середовища.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) – лабораторні заняття, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) – іспит.
Рекомендована література: 1. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.З.Пушкаря.-К.: Видавничий центр "Академія", 2002. -704 с. 2. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. /Дибкова T.M. // - К.: "Академвидав", 2002.-320 с. 3. Литвин І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник. – [2-ге вид., стереотип.] / І.І. Литвин, О.М.Конопчук, Ю.Д.Дещинський. – Львів«Новий Світ – 2000», 2007. – 304 с. 4. Інформаційні технології: навч. посіб. /Р.О.Тарасенко, С.М.Гаріна, Т.П.Рабоча. – К.: ТОВ"Алефа", 2011. - 332 с. 5. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів / О. В. Грицунов; Харк. нац.акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).