Екологія довкілля

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.011
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: К.т.н., Доцент Гивлюд А.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчання навчальної дисципліни «Екологія довкілля» є набуття фундаментальних знань та практичних вмінь з оцінки екології природного та антропогенного впливу на довкілля.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і невизначеністю умов. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК1 Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами. КОМ1 Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженернотехнологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. Лекційні, практичні заняття – інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. Лекційні, практичні заняття – репродуктивний метод, метод проблемного викладу, евристичний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – усне та фронтальне опитування ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізикохімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – усне та фронтальне опитування ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний та екземенаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування, тести. Екзамен – тестовий контроль, письмове опитування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1.Вступ до фаху Супутні і наступні навчальні дисципліни 1.Інженерна і компютерна графіка 2.Інженерна екологія
Короткий зміст навчальної програми: Сучасні екологічні проблеми всього світу, України та її регіонів тісно пов’язані між собою, тому фахівцю будь-якої спеціальності необхідно орієнтуватися як в глобальних, так і регіональних екологічних проблемах, які породжують економічні та соціальні негаразди. Це важливо, бо кожний фахівець працює в конкретному регіоні, для якого характерні певні місцеві проблеми, без знання причин яких не можливо отримати ефективний позитивний результат. Тому перед усім потрібно знати причини загально екологічних проблем як світового масштабу, так і державного, регіонального, місцевого та взаємозв’язки між ними. Наведена в лекціях інформація може бути корисною фахівцям в галузі економіки природокористування – менеджменту виробництва, туризму, готельного та курортного сервісу, при викладанні екології, краєзнавства у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю та середніх школах. Для вирішення сучасних проблем – забруднення повітря, питної, морської води, ґрунтів необхідно виробити стратегію на майбутнє.
Опис: Розділ 1. Загальні проблеми екології. Визначення екології та її основні поняття. Предмет і об’єкт дослідження, структура екології. Методи екологічних досліджень. Основні проблеми та наукові напрямки сучасної екології. 2. Розділ 2. Історія розвитку екології. Основні етапи становлення екології як науки. Передумови формування екології як науки. Напрямки розвитку екології. 3. Розділ 3. Аутекологія. Організм і середовище. Екологічна ніша. Загальні принципи адаптації. Найважливіші абіотичні фактори та адаптації до них. 4. Розділ 4. Демекологія (екологія популяцій). Поняття популяції. Структура популяцій. Динаміка популяцій. Керування популяціями та їх життєздатність. Типи взаємодії між популяціями. 5. Розділ 5. Екосистемологія. Системний підхід в екології. Різноманіття живих систем. Екологія угруповань (синекологія) та екосистемологія. Консорції як елементарні екосистеми. 6. Розділ 6. Функціональна екологія. Роль кліматопу у функціонуванні екосистем. Функціональна роль ґрунту та підстилки. Функціональна роль гідросфери. Роль фітоценозу в екосистемах. Роль мікробоценозу в екосистемах. Функціональна роль зооценозу в екосистемах. 7. Розділ 7. Характеристика природних екосистем. Класифікація екосистем. Класифікація біномів. Лісові екосистеми. Трав’яні типи екосистем. Болотні екосистеми. 8. Розділ 8. Екологічні особливості людини. Людина та тварини. Унікальні екологічні особливості людини. Біологічні особливості людини. Культурне успадкування. Екологічна криза сучасності. Демографічний вибух. Демографічний перехід. Чи можна обмежити чисельність населення Землі? Екоконверсія. 9. Розділ 9. Агроекологія. Агроекологія як окремий розділ екології. Основні екологічні проблеми сучасного землеробства. Шляхи вирішення екологічних проблем сільського господарства. Боротьба зі шкідниками. 10. Розділ 10. Вплив промислової діяльності на середовище. Головні типи промислових виробництв, їхня характеристика. Забруднення біосфери та екосистем. Міграція інгредієнтів забруднення в екосистемах і організмах. Вплив забруднення довкілля на популяції та екосистеми. Головні заходи убезпечення та знешкодження техногенного впливу на екосистеми (загальна оптимізація довкілля в індустріальних регіонах). Засоби зберігаючої технології у виробництві. 11. Розділ 11. Урбоекологія. Об’єкт і предмет урбоекологічних досліджень. Природнопросторові ресурси міста. Місто як соціально-екологічна система. Міські біогеоценози. Градієнтна ординація біогеоценотичного покриву міста. Місто як гетеротрофна екосистема. «Здоров’я» міської екосистеми. Криптоіндикаційна оцінка середовища (оцінка із застосуванням криптофітів). 12. Розділ 12. Оптимальне користування екосистемами та їхніми компонентами. Природокористування як наука. Раціональне використання природних ресурсів. Експертна оцінка впливу проектованої та здійснюваної антропогенної діяльності на довкілля. Економічні аспекти природокористування. Правові аспекти впливу діяльності людини на середовище. 13. Розділ 13. Збереження природного середовища Головні напрямки збереження природного середовища. Глобальні екологічні проблеми і стан навколишнього середовища в Україні. Міжнародні та державні програми і законодавчі акти в галузі збереження середовища та раціонального використання природних ресурсів. Сталий розвиток і його забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Поточний контроль (ПК) : Разом за дисципліну Практичні Заняття: Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1-4 – 2 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1-4 – 3 бали - 20 Екзаменаційний контроль: Разом за ПК - 20 Письмова компонента - 70 Усна компонента -10 Разом за дисципліну - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник /За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.: іл. 2. Злобін Ю.А. Основиекології. К., В-во "Лібра", 1998, 248 с. 3. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів, :Світ. –2000. –499 с. 4. Державнісанітарні правила охорони атмосферного повітрянаселенихмісць. ДСП-201-97. 5. Фізико-хімічніосновитехнологіїочищеннястічнихвод: Підруч. длястуд. вищ. навч. закл. /А.К.Запольський, Н.А.Мішкова-Клименкотаін.– К.: Лібра 2000.– 552 с. 6. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. 7. Бучило Э. Очистка сточных вод травильных и гальванических отделений. М., 1974, 200с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).