Біологія

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологія та збалансоване природокористування
Лектор: к.т.н., доцент Вронська Наталія Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладення дисципліни є вивчення загальних закономірностей життя, вчення про клітину, спадковість, питання загальної екології, вчення про біосферу, основи загальної паразитології.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК 01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов. ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Знання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геологія з основами геоморфології; Вступ до фаху; Грунтознавство; Технології захисту заповідних територій.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна біологія – наука про життя, закономірності існування живого, механізми розвитку і життєдіяльності організмів. Знання біологічних закономірностей і методів досліджень є основою підготовки фахівців зі даної спеціальності, має велике значення при вивченні людини як біологічного і соціального об’єкта, а також у відношенні практики охорони здоров’я та навколишнього середовища. Метою даної дисципліни є формування в студентів-інженерів цілісного уявлення про загальні закономірності розвитку живої природи, суть життя, його форми, структуру й функціонування екологічних систем, формування системного підходу до вивчення закономірностей життєдіяльності організму людини, механізмів регуляції вегетативних реакцій, взаємодії організму з навколишнім світом та особливостей росту й розвитку.
Опис: Тема 1. Біологія – система наук про живу природу. Поняття про біологію та основні біологічні науки. Методи біологічних досліджень. Рівні організації життя. Тема 2. Основні біологічні закони. Вплив лімітуючих факторів на організм. Закон мінімуму. Закон толерантності (закон Шелфорда). Закон біогенної міграції атомів (В.І. Вернадського). Закон максимуму біогенної енергії (В.І. Вернадського -Е.С. Бауера). Закон піраміди енергій (сформульваний Р.Ліндеманом), або правило 10%. Правило 1 %. 5 аксіом біології. Основні властивості та ознаки живих організмів. Крива Мальтуса. Тема 3. Екологічні чинники навколишнього середовища. Абіотичні чинники. Біотичні чинники. Антропогенні чинники. Тема 4. Екосистеми. Біотична структура екосистеми. Екосистеми, їх структура та види. Біотичний потенціал та опір середовища. Тема 5. Обмін речовин в організмі. Процес обміну речовин. Загальна характеристика пластичного обміну. Загальна характеристика енергетичного обміну. Фотосинтез. Тема 6. Рослинна клітина. Будова рослинної клітини. Життєдіяльність рослинної клітини. Клітинний цикл і розмноження клітин. Тема 7. Значення живих організмів для навколишнього середовища та людини. Роль бактерій у середовищі та у житті людини. Роль грибів у середовищі та у житті людини. Роль найпростіших для довкілля. Роль рослин у середовищі та у житті людини. Роль тварин у середовищі та у житті людини. Тема 8. Природній заповідний фонд. Наукове забезпечення ведення Червоної та Зеленої книг України. Раритетні види, занесені до Червоної книги України. Критерії створення об’єктів ПЗФ. Тема 9. Концепція людського розвитку. Здоров’я людини, гомеостаз. Фактори впливу на здоров’я людини. Тема 10. Вплив негативних факторів на здоров’я людини. Вплив тютюну на організм людини. Вплив алкоголю на організм людини.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): виконання практичних робіт; виконання та захист звітів з лабораторних робіт; виконання і захист контрольної роботи; тестовий контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні роботи – 20 балів Лабораторні роботи – 20 балів Контрольна робота – 20 балів Тестові завдання за кожну тему лекцій - 40 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Біологія : Підручник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України; З. М. Шелест [та ін.]. – 2-е, доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 760 с. 2. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – С.-Пб.: Лань, 2001. – 672 с. 3. Мікробіологія: Підручник // В.К. Позур, М.Г. Сергійчук. – К.: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2005. – 456 с. 4. Шатровский А.Г. Системное естествознание и экология: Учебное пособие для студентов вузов. – Х.: Каравелла, 2003. – 188 с. (Гриф МОН України, лист № 14/18.2-1165 від 03.07.2003 р.). 5. Біологія : Підручник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України; З. М. Шелест [та ін.]. – 2-е, доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 760 с. 6. Пехов А.П. Биология с основами экологии. – С.-Пб.: Лань, 2001. – 672 с. 7. Червона Книга України. Тваринний свiт. / За ред. І.А. Акімова. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 624 с. 8. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. 9. Мусієнко М.М. Екологія рослин: підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ: Либідь, 2006. – 432 с. 10. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин: підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ: Либідь, 2005. – 808 с. 11. Сергійчук М.Г., Позур В.К., Вінніков А.І., Фурзікова Т.М. Мікробіологія: підручник/ МОН України. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. – 375 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).