Вища математика, частина 2

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.010
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Гошко Любомир Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Досліджувати числові ряди на збіжність. 2. Знаходити частинні похідні функцій багатьох змінних та досліджувати функції багатьох змінних на екстремум. 3. Обчислювати подвійні та потрійні інтеграли та використовувати полярні, циліндричні та сферичні координати. 4. Обчислювати криволінійні інтеграли першого та другого роду.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика, ч. 1 (Лінійна алгебра та аналітична геометрія); Вища математика, ч. 2 (Математичний аналіз, ч. 1); Диференціальні рівняння; Програмування, ч. 1 (Основи алгоритмізації та програмування); Теорія ймовірностей та математична статистика.
Короткий зміст навчальної програми: В навчальній дисципліні Вища математика, ч.2 розглядаються наступні теми: - Числові та функціональні ряди, - Ряди Фур’є, - Диференціальне числення функції декількох змінних, - Кратні інтеграл, - Криволінійні інтеграли, - Поверхневі інтеграли, - Елементи теорії поля.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Максимальна оцінка в балах - 100 балів; Поточний контроль (ПК) - 30 балів: – розрахунково-графічна робота – 15 б. – контрольна робота – 15 б. Екзаменаційний контроль – 70 балів; Разом за дисципліну – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Математичний аналіз: Навчальний посібник. – Ч.1. / За ред. Ю.К. Рудавського. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2003. – 404 с. 2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К. Рудавський, Г.В. Понеділок, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2002. – 308 с. 3. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2 / За ред. Ю.К. Рудавського. – Львів: Вид-во Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2003.– 232 с. 4. Математичний аналіз, частина 2: Електронний навчальний посібник з грифом Науково-методичної ради Навчально-наукового інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету ,,Львівська політехніка” / Нитребич З.М., Пукач П.Я., Бобик І.О., Вовк М.І. Коляса Л.І. Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=15003 Номер та дата реєстрації: Е41–143-177/2016 від 14.09.2016 р.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).