Екологічна безпека технології виробництв

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.015
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Петрушка І.М., к.т.н., дооцент Гивлюд А.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни “Екологічна безпека технології виробництв ” є формування уявлення про професію еколога, сферу діяльності, шляхи професійного становлення, отримання початкових знань, умінь на базі понятійно-термінологічного апарату екології та з’ясування особливостей вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ? здатність застосовувати знання на практиці ? вміння планувати та управляти часом; ? здатність до адаптації в нових ситуаціях; ? міжособистісні навички, пов'язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи (робота в польовій бригаді); ? уміння вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення; ? здатність зібрати та аналізувати інформацію із різних джерел та навички управління інформацією; ? здатність збирати та інтерпретувати наукові дані та формулювати судження, які включають відображення наукових та практичних проблем; ? здатність комунікувати із поінформованою аудиторією стосовно інформації, ідей, проблем та рішень; ? здатності до навчання на рівні, який дозволяє їм продовжити навчання із достатнім ступенем автономності. фахові компетентності: ? уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов'язаних з визначеним предметом знань; ? уміння застосувати ці знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач подібного характеру; ? наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі екології, детальне розуміння процесів, що протікають у екосистемах за умов сталого розвитку та техногенних стресів; ? знання сучасного стану, засад і принципів екологічної безпеки на міжнародному, міждержавному.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, Лекції, практичні заняття - інформаційно- Поточний контроль – виконання та захист практичних фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно- технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод) робіт, усне та фронтальне опитування) ПР03.Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для природоохоронних задач. Лекційні та практичні заняття: інформаційно- рецептивний метод; репродуктивний метод; . Самостійна робота: репродуктивний метод) ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на практичних, тести, колоквіум, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Вступ до фаху Екологія Інформатика Супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека Технології захисту заповідних територій
Короткий зміст навчальної програми: Екологічна безпека та стійкий розвиток людства. Найважливіші фактори аварій та катастроф в Україні. Класифікація екологічних факторів. Основні методи якісної оцінки рівня промислової та екологічної безпеки. Основні види розрахунків, процесів, пов’язаних з НС. Зберігання та транспортування небезпечних речовин.
Опис: Предмет і завдання дисципліни, її цілі, структура та задачі.. Екологічна безпека та стійкий розвиток людства. Найважливіші фактори аварій та катастроф в Україні Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня промислової та екологічної безпеки Залежності типу «доза-ефект» і її використання при кількісній оцінці ризику Класифікація екологічних факторів Послідовність розрахунку рівнів ризику з використання залежності «доза-ефект» Основні методи кількісної оцінки рівнів ризику НС, А і К на екологічно напружених і потенційно небезпечних підприємствах і об’єктах Основні види розрахунків, процесів, пов’язаних з НС Методи зберігання та транспортування небезпечних речовин Зберігання та транспортування небезпечних речовин при високому тиску Зберігання та транспортування небезпечних речовин при низьких температурах у зрідженому стані Організаційні принципи національної системи екологічної безпеки Основні принципи забезпечення екологічної безпеки технології виробництв
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Поточний контроль (ПК) : Разом за дисципліну Практичні Заняття: Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1-4 – 2 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1-4 – 3 бали - 20 Екзаменаційний контроль: Разом за ПК - 20 Письмова компонента - 70 Усна компонента -10 Разом за дисципліну - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знання (допускаються окремі неточності) навчального матеріалу частини основного та додаткових рекомендованих літературних джерел, уміння аналізувати явища, що вивчаються в їх взаємозв’язок і розвиток, чітко, стисло, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміти застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних завдань; 87–71 бал – («добре») виставляється за в цілому правильне розуміння навчального матеріалу компонента, у тому числі розрахунків, аргументованих відповідей на поставлені запитання, які, однак, містять окремі (несуттєві) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язування практичних завдань; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабке знання навчального матеріалу компонента, неточні або неаргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язування практичних завдань; 49-26 балів – («не атестовано» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, значні помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних завдань. ; 25-00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, значні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися при розв’язуванні практичних завдань, незнання основних принципових. положення.
Рекомендована література: 1. Шмандій В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека: Підручник. – Х.: НВФ «Екограф», 2008. – 436 с. 2. Екологічна енциклопедія : у 3 томах / ред.: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ “Центр екологічної освіти та інформації”, 2006. – Т. 1: А-Е. – 432 с., 2007. – Т. 2: Є-Н. – 416 с., 2008. – Т 3: О-Я. – 472 с. 3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В.С. Джигирей. – 4-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 319 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Екологічна безпека технології виробництв (курсовий проект)

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доцент Гивлюд А.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою дисципліни “Екологічна безпека технології виробництв ” є формування уявлення про професію еколога, сферу діяльності, шляхи професійного становлення, отримання початкових знань, умінь на базі понятійно-термінологічного апарату екології та з’ясування особливостей вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ? здатність застосовувати знання на практиці ? вміння планувати та управляти часом; ? здатність до адаптації в нових ситуаціях; ? міжособистісні навички, пов'язані зі здатністю взаємодіяти з іншими людьми та залучати їх до командної роботи (робота в польовій бригаді); ? уміння вирішувати проблеми та самостійно приймати рішення; ? здатність зібрати та аналізувати інформацію із різних джерел та навички управління інформацією; ? здатність збирати та інтерпретувати наукові дані та формулювати судження, які включають відображення наукових та практичних проблем; ? здатність комунікувати із поінформованою аудиторією стосовно інформації, ідей, проблем та рішень; ? здатності до навчання на рівні, який дозволяє їм продовжити навчання із достатнім ступенем автономності. фахові компетентності: ? уміння продемонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій, пов'язаних з визначеним предметом знань; ? уміння застосувати ці знання та розуміння для розв'язання якісних та кількісних задач подібного характеру; ? наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі екології, детальне розуміння процесів, що протікають у екосистемах за умов сталого розвитку та техногенних стресів; ? знання сучасного стану, засад і принципів екологічної безпеки на міжнародному, міждержавному.
Результати навчання: Оволодіти ключовими поняттями з екологічної безпеки, знати основні віхи розвитку екологічних знань, ознайомитися з сучасними напрямками розвитку екології, знати міжнародні організації, які займаються екологічними програмами і самі програми. Студент повинен вивчити навчальний план підготовки фахівців-екологів, володіти структурою підготовки фахівця, уміти працювати з підручниками, мати початкові навики написання наукових доповідей, рефератів, знати структуру Міністерства екології та природних ресурсів України і обласних екологічних служб, завдання будь-якого з його підрозділів, з перших кроків формувати здібності, ухвалювати самостійне рішення щодо вирішення екологічних проблем та завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, інженерна екологія
Короткий зміст навчальної програми: В процесі вивчення дисципліни “ Екологічна безпека технології виробництв ” студент повинен оволодіти ключовими поняттями з екологічної безпеки, знати основні віхи розвитку екологічних знань, ознайомитися з сучасними напрямками розвитку технологій захисту довкілля, знати міжнародні організації, які займаються програмами захисту довкілля. Студент повинен вивчити навчальний план підготовки, володіти структурою підготовки фахівця, уміти працювати з підручниками, мати початкові навики написання наукових доповідей, рефератів, знати структуру Міністерства екології та природних ресурсів України і обласних екологічних служб, завдання будь-якого з його підрозділів, з перших кроків формувати здібності, ухвалювати самостійне рішення щодо вирішення екологічних проблем та завдань.
Опис: Предмет і завдання дисципліни, її цілі, структура та задачі.. Екологічна безпека та стійкий розвиток людства. Найважливіші фактори аварій та катастроф в Україні Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня промислової та екологічної безпеки Залежності типу «доза-ефект» і її використання при кількісній оцінці ризику Класифікація екологічних факторів Послідовність розрахунку рівнів ризику з використання залежності «доза-ефект» Основні методи кількісної оцінки рівнів ризику НС, А і К на екологічно напружених і потенційно небезпечних підприємствах і об’єктах Основні види розрахунків, процесів, пов’язаних з НС Методи зберігання та транспортування небезпечних речовин Зберігання та транспортування небезпечних речовин при високому тиску Зберігання та транспортування небезпечних речовин при низьких температурах у зрідженому стані Організаційні принципи національної системи екологічної безпеки Основні принципи забезпечення екологічної безпеки технології виробництв
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %) — лабораторні заняття, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Критерії оцінювання результатів навчання: Знання студентів з дисципліни оцінюють за такими видами контролю: 1) оцінювання знань студентів на практичних заняттях; 2) Екзаменаційний контроль. Оцінювання знань студентів під час практичних занять проводять за такими формами: • опитування теоретичного матеріалу; • оцінювання виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; • оцінювання участі у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, які розглядали на практичному занятті. За практичні заняття виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями: • опитування – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття; • виконання ситуаційних вправ та завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання; за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для розв’язання завдання; за отриманий правильний результат. • участь у дискусіях, підведеннях підсумків з питань, що розглядаються, - за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння коректно проводити дискусію. Екзаменаційний контроль: Екзаменаційні білети містять: 6 тестових завдань 1-го рівня складності, кожне з яких оцінюють 5 балами (разом 30 балів); два теоретичні питання, кожне з яких оцінюють 5 балами (разом 10 балів); задача, яка оцінюється 20 балами. Фактичну кількість балів, отриманих студентом за результатами кожного виду контролю, переводять у 100-бальну оцінку за такими критеріями: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язуванні практичних задач; В – оцінка «добре» (80-87 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; С – оцінка «добре» (71-79 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; D – оцінка «задовільно» (61-70 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; E – оцінка «задовільно» (50-60 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач; FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Алексєєнко О.А. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва підприємств м’ясопродуктового підкомплексу // Ефективна економіка № 10, 2016 14. В Україні видано стандарт, що допоможе оцінити екологчну дієвість підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csm.kiev.ua/index.php?option= com_content&view=article&id=4043%3A2017-11- 16-08-30-39&catid=122%3A2015-09- 15-07-01-23?=uk – Дата доступу 09.10.2018. – Загол. з екрану. 2. Андреева Н.Н. Теоретико-методологические основы оценки влияния экологически ориентированных инвестиций на экономический рост / Н.Н. Андреева // Экономические инновации. Вып. 19: Приоритеты преобразований в экономике. – (Сб. науч. раб. – Одесса: ИПРЭЭН НАН Украины, 2004. – С. 6-21. 3. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: монография. — Одесса: ИПРЭЭН НАН Украины, 2006. — 536 с. 4. Балджи М.Д. Метрологія соціо-еколого-економічних систем / М.Д. Балджи, С.К. Харічков. — Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 342 с. 5. Берзіна C.B. Системи екологічного управління. Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000. – К.: Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).