Технології захисту заповідних територій

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.016
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Доцент: Чайка О.Г.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомити з основними природними комплексами і аренами як основними об’єктами заповідування, де, за словами В.В.Докучаєва, "...ми спостерігаємо найтісніші взаємозв’язки і повну співдружність світу органічного і світу неорганічного".
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Біологія, вступ до фаху
Короткий зміст навчальної програми: Засвоєння елементів заповідних територій, проблем розвитку заповідної справи та екологічної мережі в Україні та у світі. Вміти встановити відповідальність за порушення законодавства про ПЗФ. Розрахувати шкоду, завдану порушенням природоохоронного законодавства на територіях і об'єктах ПЗФ
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %) — лабораторні заняття, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16.06.1992р. 2. Червона книга України. Тваринний світ. К., Українська енциклопедія. 1994 -464с. 3. Червона книга України. Рослинний світ. К., Українська енциклопедія. 1996 -608с. 4. Заповідники і національні природні парки України. К., Вища школа. 1999 -232с. 5. Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21 вересня 2000р. // ВВР України. – 2000. - № 47. – Ст.. 405
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).