Фізико-хімічні методи аналізу

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доц. Ларук М.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Здобуття студентами теоретичних знань з аналітичної та фізичної хімії методів аналізу та їх ознайомлення з методами якісного та кількісного визначення складу речовин.
Завдання: - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності. - здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля.
Результати навчання: - Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері; - Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно-методичної та технічної документації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімія • Фізика • Вища математика • Основи промислової екології
Короткий зміст навчальної програми: Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу. Оптичні методи аналізу. Атомно-емісійний спектральний аналіз. Молекулярно-абсорбційний аналіз. Хроматографічні методи аналізу. Електрохімічні методи аналізу, їх класифікація.
Опис: 1. Правила технiки безпеки та поведiнки в лабораторiях аналiтичної хiмiї. Визначення вмісту ацетатної кислоти в розчині; 2. Визначення лужних та лужноземельних металiв методом фотометрiї полум'я; 3. Визначення залiза у виглядi сульфосалiцилату; 4. Потенцiометричне визначення сумiшi кислот; 5. Якiсний хроматографічний аналiз сумiшi органiчних сполук за часами утримування; 6. Визначення натрій тіосульфату кулонометричним титруванням електроґенерованим йодом; 7. Кондуктометричне визначення вмісту сильної кислоти в розчині.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (20 %) • підсумковий контроль (80 %) – диференційований залік
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК, 100 балів): Контрольна робота: 2 х 30 балів; Захист лабораторних робіт: 20 балів; Контрольний тест: 20 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу. Д.І. Семенишин, М.М. Ларук: Видавництво Львівської політехніки, 2015.- 148 с. 2. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии.- М.: Химия, 1989. – 448 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).