Ландшафтна екологія

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.024
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: к.т.н.,доцент Гивлюд А.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення особливостей проходження антропогенно-природних сукцесій рослинності в умовах природних ландшафтів на основі принципів збереження, відтворення та новоутворення ландшафту. Надання студентам основних теоретичних знань з ландшафтної екології та надбання ними суттєвих навичок при вирішенні завдань ландшафтної екології.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності. ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. 4 фахові компетентності: ФК01. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами. ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища. ФКС1.2. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем. ФКС1.9. Знання та володіння навичками роботи з комп'ютерними технологіями оперативного моніторингу для вирішення задач екологічної безпеки територій. ФКС2.5. Уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенним
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, Лекції, практичні заняття - інформаційно- Поточний контроль – виконання та захист практичних фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно- технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, самостійна робота – репродуктивний метод, дослідницький метод) робіт, усне та фронтальне опитування) ПР03.Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для природоохоронних задач. Лекційні та практичні заняття: інформаційно- рецептивний метод; репродуктивний метод; . Самостійна робота: репродуктивний метод) Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, усне та фронтальне опитування) ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; виступи на практичних, тести, колоквіум, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Вступ до фаху- Екологія Інформатика Супутні і наступні навчальні дисципліни Екологічна безпека Технології захисту заповідних територій
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Історія виникнення і розвитку ландшафтної екології. Основні ландшафтні комплекси. Класифікація ландшафтів. Морфологічні одиниці ландшафтів. Структура ландшафту. Динаміка ландшафту. Види ландшафтів. Ландшафтно-географічний прогноз. Комплекс взаємопов'язаних елементів. Ландшафтне картографування. Природно-антропогенні ландшафти. Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів.
Опис: ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. Поняття природної системи. Екологічний підхід – концепція екосистеми. Інтеграція ландшафтного та екологічного підходів. Особливості ландшафтно-екологічного підходу. Визначення ландшафтної екології. Короткий нарис з історії ландшафтної екології. 2. ГЕОСИСТЕМА ЯК ПРЕДМЕТ ЛАНДШАФТНОЇ ЕКОЛОГІЇ. Становлення концепції геосистеми; Загальні властивості геосистем. 3. ВЕРТИКАЛЬНІ СТРУКТУРИ ГЕОСИСТЕМИ: СКЛАД ТА ДЕКОМПОЗИЦІЯ (ТОПІЧНА ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ) Основні положення. Поняття вертикальної (топічної) структури. Концепція множинності вертикальних структур. Основні способи декомпозиції. Геокомпонентний спосіб. Речовинно-фазовий (геомасовий) спосіб. Просторовооб’ємний спосіб. Вертикальні межі геосистем. Верхні межі. Нижні межі 4. МІЖЕЛЕМЕНТНІ ВІДНОШЕННЯ ТА ПРОЦЕСИ В ГЕОСИСТЕМІ. ПОТІК І ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГІЇ. Коротка історична довідка. Загальна схемапотоку та трансформації енергії в геосистемі. Антропічні аспекти потоку та трансформації енергії в геосистемі. Типологія 5. ПОТОКИ ВОЛОГИ В ГЕОСИСТЕМАХ Коротка історична довідка; Загальна схема потоку вологи в геосистемах; Антропічні аспекти процесу Типологія процесу волого обігу в геосистемах 6. МІГРАЦІЯ ТА ОБМІН МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН Коротка історична довідка; Загальна схема міграція та обмін мінеральних речовин в геосистемах; Антропічні аспекти процесу; Типологія міграція та обмін мінеральних речовин в геосистемах. 7. ПРОДУЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЕОСИСТЕМАХ Коротка історична довідка; Загальна схема продуційного процесу в геосистемі; Антропічні аспекти процесу ; Типологія продуційного процесу в геосистемі. 8. ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННІ ГЕОСИСТЕМИ. АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ГЕОСИСТЕМИ. ТАКСОНОМІЯ АНТРОПОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ Історія впливу людини на природний ландшафт. Антропогенний ландшафт і його місце в ландшафтній сфері Землі. Загальна характеристика антропогенних ландшафтів України. Зональні антропогенні ландшафти. Азональні антропогенні ландшафти України. Водні антропогенні ландшафти. Промислові (гірничопромислові) ландшафти. Таксономія антропогенних ландшафтів 9. СТІЙКІСТЬ ГЕОСИСТЕМИ ДО АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ. САМООЧИЩЕННЯ ГЕОСИСТЕМИ. Стійкість геосистем. Типи стійкості. Визначення стійкості геосистем до чинника антропогеннотехногенного тиску. Самоочищення ландшафту. Біохімічне самоочищення.Самоочищення рослинного шару 10. ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЕОСИСТЕМАХ.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Поточний контроль (ПК) : Разом за дисципліну Практичні Заняття: Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1-4 – 2 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1-4 – 3 бали - 20 Екзаменаційний контроль: Разом за ПК - 20 Письмова компонента - 70 Усна компонента -10 Разом за дисципліну - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Гродзинський М. Основи ландшафтної екології. — К.: Либідь, 1993. 2. Петлін В. Конструктивне ландшафтознавство. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2006. 3. Консевич Л., Зубик С. Ландшафтна екологія. — Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька Академія», 2005.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).