Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.025
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета вивчення дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничних підрозділах, що здійснюють нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Завдання: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності; ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК01. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів; ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища; ФК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля; ФКС1.2. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем; ФКС2.5. Уміння досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності; ФКС2.7. Уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Результати навчання: Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. Здійснювати науково-обґрунтовані технічні, технологічні та організаційні заходи щодо запобігання забруднення довкілля. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. . Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного керування відповідно міжнародним стандартам. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: загальна екологія і неоекологія, організація управління в природоохоронній діяльності, оцінювання впливу на навколишнє середовище
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» призначена для формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничних підрозділах, що здійснюють нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище.
Опис: Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне середовище. Нормування якості природних сфер. Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище. Нормування екологічної безпеки. Нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Лабораторні заняття - 30 балів Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу № 1-5 – 4 бали Максимальна кількість балів за захист кожної лабораторної роботи № 1-5 – 2 бали Поточний контроль – 30 Екзаменаційний контроль письмова компонента – 60 усна компонента - 10 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Шибанова, А.С. Войціховська. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. - 16 с. 2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / А.М. Шибанова – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 170 с. 3. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: словник основних термінів для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.:А.М. Шибанова – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 50 с. 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Шибанова – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 26. Рекомендована література Базова 1. Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Генеза, 2005. – 278 с. 2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Ліней, 1995. – 224 с. 3. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 268 с. 4. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Навч. посібник. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 372 с. 5. Товажнянський Л.Л., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посібник. — Чернівці: Зелена Буковина, 2005. — 284 с. 6. Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Карацький М.О. Основи екології та економіка природокористування: Навч. посібник. – Суми: Університ. книга, 2001. – 326 с. Допоміжна 1. Екологічне законодавство України. - Харків: ХМГО «ЕкоПраво-Харків», 2002. - 448с. 2. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 248 с. 3. Екологічна експертиза та екологічна інспекція / А.І. Корабльова, Л.Г. Чесанов Т.І. Долгова та ін. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с. 4. Екологія: основи теорії і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь. – Львів, 2003. – 293 с. 5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. Інформаційні ресурси 1. http://www.menr.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. 2. http://www.unep.org – Програма ООН з навколишнього середовища. 3. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_044 Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату / Рада Європи. – 1996. 4. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_023 Конвенція про ядерну безпеку. – 1997. 5. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року. – Розпорядження Кабміну вiд 17.10.2007, № 880-р. 6. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Закон України про охорону навколишнього природного середовища вiд 25.06.1991, № 1264-XII. 7. www.rada.gov.ua. Екологічне законодавство України
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).