Природоохоронне законодавство та екологічне право

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Лектор: М.І. Тарнавська
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна покликана сформувати у студентів систему еколого-правового світогляду, еколого-правового мислення, забезпечити закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення екологічного правопорядку. Метою вивчення є володіння студентами теорією екологічного права, засвоєння ними екологічного законодавства України, формування навиків його застосування на практиці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК 02 знання і критичне розуміння предметної області та професійної діяльності ЗК 04 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій ЗК 05 здатність приймати обґрунтовані рішення ЗК 06 здатність розробляти та управляти проектами ЗК 07 прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства фахові компетентності: ФК 01 здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів ФК 02 здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, вплив на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів ФК 03 здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища ФК 04 здатність до розробки методів і технологій поводження з відходами та їх рециклінгу ФК 09 здатність оцінити вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмі результати навчання: ПР01 (знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері) ПР 03 (Вміти використовувати інформаційні технології та комунікаційні мережі для природоохоронних задач). ПР 09 (Вміти проводити спостереження, інструментальний та лабораторний контроль якості навколишнього середовища, здійснювати внутрішній контроль за роботою природоохоронного обладнання на промислових об’єктах і підприємствах на підставі набутих знань новітніх методів вимірювання та сучасного вимірювального обладнання і апаратури з використанням нормативно-методичної та технічної документації).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія держави і права; Конституційне право; Цивільне право; Земельне право.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Природоохоронне законодавство та екологічне право» має на меті поглиблене вивчення студентами норм екологічного права, зокрема, правове регулювання користування та охорони земель, лісів, вод, атмосферного повітря, надр, ґрунтів, рослинного та тваринного світу, поводження з відходами, оцінки впливу на довкілля.
Опис: Поняття, предмет і метод екологічного права. Система екологічного законодавства Екополітика України. Екополітика ЄС. Екологічні та природоресурсні податки і збори. Оцінка впливу на довкілля. Правовий режим охорони та використання лісів. Правовий режим охорони та використання вод. Правовий режим охорони і раціонального використання земель. Правовий режим охорони та використання земель та грунтів. Правовий режим охорони та використання надр. Правовий режим охорони атмосферного повітря. Правовий режим охорони та використання тваринного світу. Правовий режим охорони та використання рослинного світу. Правовий режим ПЗФ. Екомережа. Правовий режим поводження з відходами. Промислове забруднення та інші загрози. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій. Міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля. Екологічне право ЄС. Судова практика Європейського Суду з прав людини в «екологічних» справах. Практика Суду Справедливості ЄС та комітетів з дотримання Конвенцій.
Методи та критерії оцінювання: Оцінюються усне опитування на практичних заняттях; виступ на практичних заняттях із рефератом, доповіддю, участь у дискусії тощо; тестування знань студентів із відповідної теми лекційного курсу; письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, вирішення практичних завдань, вправ тощо); захист індивідуального завдання; виконання домашнього завдання.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів денної форми навчання Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 35 балів – опитування на практичних заняттях; 15 балів – виконання та захист контрольної роботи 50 балів – аналіз судової практики Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з урахуванням повноти і правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля. При цьому враховується: – здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; – вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних ситуаціях; – навики співвідношення причин і наслідків; спроможність аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані результати від прийнятих рішень; – здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять (три останні критерії стосуються й усної відповіді). Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: Оцінка «відмінно» – коли студент демонструє знання всього програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал. Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. Оцінка «добре» – коли студент володіє програмним матеріалом; грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що вивчається. Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. Оцінка «задовільно» – коли студент засвоїв основний матеріал поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й систематизації матеріалу, що вивчається. Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. Оцінка «незадовільно» – коли студент не знає значної частини програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не здатний узагальнити навчальний матеріал. Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % завдань. Знання студентів під час поточного контролю на практичних (семінарських) заняттях оцінюються таким чином: – усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; – доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від «задовільно» до «відмінно».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Баб'як О.С. Екологічне право України : [навч. посіб.] / О.С. Баб'як, П.Д. Біленчук, Ю.О. Чирва. – К. : Атіка, 2000. – 216 c. 2. Балюк Г.І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частина) : [навч. посіб.] / Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 192 с. 3. Процевський В.О. Водне право України : навч. посіб. / В.О.Процевський, О.М. Шуміло. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 176 с. 4. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого–процесуального права України : [навч. посіб.] / А.П. Гетьман. – Х. : Основа, 1998. – 205 с. 5. Екологічне право України. Академічний курс: підручник. – 2-ге вид. /за заг. ред Ю.С. Шемшученка. – К. : Юрид. Думка, 2008. – 720 с. 6. Екологічне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /за ред. І.І. Каракаша. – Одеса : Фенікс, 2012. – 788 с. 7. Екологічне право України. Загальна частина [навч. посіб.] /за заг. ред. О.М. Шуміло. – Х. : ХНУВС, 2010. – 292 с. 8. Зуєв В.А. Екологічне право України. Особлива частина: [навч. посіб.] / В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К. : Центр учб. л–ри, 2013. – 432 с. 9. А.П. Гетьман Екологічне право України в питаннях та відповідях : [навч. посіб.] / А.П. Гетьман, М.В. Шульга, Г.В. Анісімов, А.К. Соколова. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2007. – 480 с. 10. Ковтун О.М. Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України : навч. посіб. / О.М. Ковтун. – К. : Прецедент, 2010. – 229 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).