Стратегія сталого розвитку

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.027
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Ландшафтна екологія Моделювання очищення стічних вод
Короткий зміст навчальної програми: Курс має на меті формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку. Поняття «стійкий розвиток» тривалий час асоціювалося зі збереженням та охороною навколишнього середовища. Поштовхом до цього стала Всесвітня конференція ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 році. Стійкий розвиток – це надзвичайно складна та багатогранна категорія, яка охоплює комплекс проблем забезпечення ефективного функціонування в межах біосферно-антропогенної єдності. Позитивний напрямок розвитку можливий лише за умови формування в людей необхідного мислення, побудованого на усвідомленні єдиних закономірностей розвитку систем, із яких складається світобудова. Предметом дослідження дисципліни є не об’єкт чи явище суспільства або природи і навіть не їх стан, а процес змін під назвою «розвиток». Наукою з’ясовано, що соціально-економічні системи періодично можуть переживати стан якісних стрибків, коли система докорінно перебудовує свою структуру і хід процесів зміни маси. Для означення подібних явищ у різних сферах знань використовується багато споріднених термінів: революція, криза, біфуркація, катастрофа, перебудова, трансформація. Для макроекономічної системи це означає зміну характеру базових продуктивних сил і виробничих відносин, для підприємства – зміну номенклатури продукції, що випускається, для фізичної системи – якісне перетворення ходу фізико-хімічних процесів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (60%) — іспит.
Рекомендована література: 1. Буравлев Ю.М. Промислова екологія і технології основних виробництв / Буравлев Ю.М., Ступін О.Б., Милославський О.Г. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – 568 с. – 171 с. 2. Екологічне управління: підручник / [В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін.] – К.: Либідь, 2004. – 432 с. 3. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / [В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк та ін.]. – К.: Знання, 2006. – 366 с. 4. Екологічний менеджмент і аудит: навч. посіб. / [С.С. Рижков, С.М. Літвак, В.А. Скороходов та ін.]; під ред. С.С. Рижкова. – [3-тє вид., випр. і допов.]. – К.: Професіонал, 2009. – 208 с. 5. Экологическая експертиза: учеб. пособие / [В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растоскуев и др.]; под ред. В.М. Питулько. – [3-е изд., стер.]. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 480 с. 6. Экологический мониторниг: учеб.-мет. пособие для вузов / [Т.Я. Ашихмина, Т.Я Кантор, А.Н. Васильева и др.]; под. ред. Т.Я. Ашихминой. – Киров: Константа, 2005. – 416 с. 7. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник. / Мельник Л.Г. – [3-тє вид., випр. і допов.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с. 8. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / Прокопенко О.В. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с. 9. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навчальний посібник / [Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. 10. Системы экологического менеджмента для практиков / [Дайман С.Ю., Островкова Т.В., Заика Е.А., Сокорнова Т.В.]. – М.: Изд-во РХТУ им. Менделеева, 2004. – 248 с. 11. 11. Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием: монография. / Садеков А.А. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2004.–224 с. 12. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 592 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).