Економіка природокористування

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання : - визначати економічну оцінку окремих видів природних ресурсів; - застосовувати показники економічної оцінки природних ресурсів при розрахунках ефективності природоохоронних заходів і формуванні платежів за їх використання; - застосовувати економічні, адміністративні та ринкові важелі регулювання природоохронної діяльності; - використувати існуючі методики та рекомендації розрахунку економічних збитків; - виконувати розрахунки з оцінки економічного збитку у відповідності з методиками; - вибирати оптимальний варіант розрахунку ефективності проведення природоохоронних заходів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: - здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища; - здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо ліквідації техногенних забруднень; - здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних; - уміння визначати та застосовувати науку про охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування; - навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу. фахових: - здатність використовувати нормативно-законодавчу базу організації та контролю природоохоронної діяльності в Україні; - здатність продемонструвати функції державної системи управління у системі природоохоронної діяльності; - здатність застосовувати концепцію платності природокористування; - здатність виявляти, класифікувати і описувати принципи здійснення екологічної політики в Україні; - здатність ідентифікувати фактори адміністративні, економічні, ринкові важелі природокористування; - здатність дослідити та визначити проблему, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що пов’язані з питаннями механізм функціонування плати за використання певних видів природних ресурсів; - здатність продемонструвати розуміння механізм функціонування плати за забруднення навколишнього середовища. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - вміти розраховувати економічні збитки; - вміти розраховувати ефективність природоохоронної діяльності; - розраховувати платежі за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища; - аналізувати економічних збитків, розв'язання задач, направлених на зменшення антропогенного впливу на довкілля; - обґрунтовувати альтернативність здійснення різних видів природоохоронної діяльності; - розраховувати економічний ефект від проведення природоохоронного заходу і окремі його складові (економічний результат, витрати, збитки ).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху Екологічна безпека технології виробництв Вища математика Технології захисту заповідних територій Фізика Техноекологія
Короткий зміст навчальної програми: Економіка природокористування як наука. Організація управління у сфері охорони навколишнього середовища Економічний механізм природокористування Адміністративні важелі у сфері природокористування Економічні інструменти в сфері природокористування Плата за використання природних ресурсів Екологічний податок Еколого - економічний збиток та методика його визначення
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): практичні роботи, тестовий контроль, індивідуальна робота, усне опитування. Підсумковий контроль (70%): тестові завдання (60%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Данилишин Б.М. Економіка природокористування : підручник / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. – К. : Кондор, 2010. – 465 с. 2. Екологічні основи природокористування: навч. посіб. / Т. А. Сафранов. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 248 с. 3. Мельник, Л. Г. Економіка природних ресурсів [Текст] : навч. посібник для внз : [рек. М-вом освіти і науки України] / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, О. Ю. Чигрин. - Суми : Унів. книга, 2010. - 346 c. - 4. Мельник С. В. Економіка природокористування : навч. посіб. / С. В.Мельникб ; Одес. нац. пед. ун-т. –Одеса : Наука і техніка, 2012. – 224 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://books.google.com.ua/books?id=lvg8iyp 5. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб'єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: монографія / колектив авторів; за наук. ред. М.С. Мальованого. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 340 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).