Інженерні методи захисту довкілля, частина 1

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.031
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., професор Петрушка І.М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення дисципліни “Інженерні методи захисту довкілля ч.1” є вивчення гідродинамічних та теплових процесів, які складають основу технології методів захисту довкілля від антропогенних рідких та газових викидів, переробки та утилізації твердих відходів.
Завдання: Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. Здатність вдосконалювати методи попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів. Здатність формулювати нові задачі та ідеї в області інформаційних природоохоронних технологій, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язання.
Результати навчання: Формування сучасного уявлення про технологічні процеси та їх вплив на навколишнє середовище; вивчення одинарних гідродинамічних, теплових, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів, переробки та утилізації твердих відходів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика. математика, хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Фізичні властивості середовища. Основи гідравліки. Шари зернистих матеріалів. Гідравлічні машини. Розділення газових та рідких неоднорідних систем. Методи перемішування. Теплові процеси. Випаровування рідин.
Опис: Вступ. Мета і завдання дисципліни. Складові частини і види навчальної роботи студентів. Перелік рекомендованої літератури. Зв'язок дисципліни з попередніми і наступними. Тема 1. Загальні закономірності процесів. Класифікація. Закони рівноваги, збереження переносу/ Тема 2. Гідростатика. Поняття рідини, рівновага. Тема 3. Гідродинаміка. Режими течії рідин. Рівняння Бернуллі. Втрати напору на тертя і місцеві опори. Рух твердого тіла у рідині. Нерухомий та псевдозріджений шари зернистого матеріалу. Тема 4. Гідравлічні машини (насоси). Компресорні машини. Тема 5. Розділення неоднорідних систем методом осадження Розділення неоднорідних рідких та газових систем у полі сил тяжіння. Розділення неоднорідних систем у полі відцентрових та електростатичних сил. Тема 6. Розділення неоднорідних систем фільтруванням. Фільтрування при постійній різниці тисків Тема 7. Фільтраційне та осаджувальне центрифугування. Способи перемішування рідинних середовищ. 2 Тема 8. Теплові процеси. Теплопровідність. Теплове випромінювання. Температурний напір. Конвективний теплообмін. Визначення коефіцієнту тепловіддачі. Теплове випромінювання. Тема 9. Теплопередача. Основне рівняння теплопередачі. Теплопередача при постійній та змінних температурах теплоносія. Нагрівання, охолодження, конденсація. Теплові агенти. Види теплообмінних апаратів. Тема 10. Випарювання як метод концентрування розчинів. Однокорпусні та багатокорпусні випарні апарати, їх розрахунок
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) – практичні заняття, усне опитування. Підсумковий контроль (70%) – іспит.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка - 100 балів. Поточний контроль - 30 балів. Екзаменаційний контроль - тест - 60 балів, усна компонента - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: А – оцінка «відмінно» (88-100 балів) ; • В – оцінка «добре» (80-87 балів) ; • С – оцінка «добре» (71-79 балів) ; • D – оцінка «задовільно» (61-70 балів) ; • E – оцінка «задовільно» (50-60 балів) ; • FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-49 балів) ч; • F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів).
Рекомендована література: 1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд.,Химия,1973,754 с. 2. Плановский Е.Н.,Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-е изд. М.: Химия, 1987,540 с. 3. Під ред. Запольського А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. Київ.: «Лібра», 2000, 552 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).