Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.034
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Дацько Олександра Сергіївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою навчальної дисципліни є формування компетенцій, знань і умінь для здійснення професійної діяльності щодо створення безпечних умов життя і діяльності, усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.
Завдання: ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення; ФК15 Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування.
Результати навчання: ПР04 Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. ПР06 Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. ПР11 Вміти застосовувати знання з вибору та обґрунтування методів та технологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, знешкодження і переробки відходів виробництва й споживання, оцінювати їх вплив на якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку людей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна хімія, Екологія.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Ocнови oxopoни npaці та 6eзneка життєдіяльності» об’єднує систему знань і навиків з теорії і практики захисту людини від небезпечних, шкідливих і уражальних чинників у всіх сферах людської діяльності, а також збереження її здоров'я і безпеки у середовищі існування.
Опис: 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці. 2. Гігієна праці та виробнича санітарія. 3. Електробезпека. 4. Пожежна безпека. 5. Категорії і поняття в безпеці життєдіяльності, таксономія небезпек, ризик як кількісна оцінка небезпек. 6. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 7. Техногенні небезпеки та їх наслідки. 8. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль. Виконання обов’язкових лабораторних робіт та їх захист у вигляді усної компоненти. Виконання індивідуальних практичних занять, написання розрахунково-графічної роботи. Підсумковий контроль: тестування
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – (40 %). Підсумковий контроль (60%, диференційований залік)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с. 2. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 3. Жидецький В.Ц. та ін. Охорона праці. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с. 4. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 496 с. 5. Кучерявий В.П., Павлюк Ю.Є., Кузик А.Д. Охорона праці: Навч. посібник. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с. 6. Яремко З.М., Тимощук С.В., Третяк О.І. та ін. Охорона праці: навч. посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 374 с. 7. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: Університет. книга, 1999. – 301 с. 8. Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. – К.: НМЦ, 1997. – 292 с. 9. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., та ін. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).