Екологічна безпека

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.030
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: к.т.н., доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета вивчення дисципліни «Екологічна безпека» – формування системних уявлень про екологічну безпеку та небезпеку. Формування знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату дисципліни, отримання вмінь щодо прийняття самостійних рішень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності; ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; ФК03. Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів; ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища; ФК06. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. ФК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля. ФКС2.3. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування газоочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування; ФКС2.4. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу технологій захисту довкілля шляхом аналітичних методів і методів моделювання.
Результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, екологічне право, оцінка екологічного ризику
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні «Екологічна безпека» розглядаються проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери), їх вплив на здоров'я людини; аналізуються пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці України. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки. Зміст курсу «Екологічна безпека» визначається основоположним тезисом – ефективно управляти екологічною безпекою можна тільки на основі всебічного науково-обгрунтованого вивчення умов формування екологічної небезпеки.
Опис: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Екологічна безпека. Поняття та інструментарій дослідження. Основні поняття та виміри екологічної безпеки. Екологічні кризи та екологічні катастрофи, їх класифікація. Екологічна безпека як складова національної безпеки. Екологічна безпека в системі національної безпеки. Національний інтерес у сфері екологічної безпеки. Ціннісний зміст екологічної безпеки. Методологічні засади дослідження екологічної безпеки. Екологічна безпека як предмет комплексного наукового дослідження. Принципи та пріоритети політики екобезпечного розвитку. Характерні особливості сучасних і майбутніх надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ Екологічні проблеми атмосферного повітря. Загальний стан повітряного середовища в Україні. Якість атмосферного повітря та його головні забруднювачі. Екологічні проблеми природних вод України. Вплив діяльності людини на гідросферу та джерела її забруднення. Загрози гідродинамічної безпеки регіонів України та проблеми збереження водних ресурсів. Агроекологічна оцінка ґрунтів. Агроекологічний потенціал грунтів України. Основні тенденції у сфері використання земельних ресурсів. Ресурсно-екологічна безпека України. Концептуальні засади сталого екологозрівноваженого та екологобезпечного розвитку економіки. Стратегія ресурсно-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку України Радіаційна безпека та принципи радіаційного захисту. Норми та принципи радіаційної безпеки. Організаційне забезпечення радіаційної безпеки території, об’єкту, персоналу і населення. Управлінські рішення та організаційні заходи щодо забезпечення радіаційної безпеки при аваріях. Еколого-техногенні проблеми промислових та побутових відходів. Екологічні проблеми житлово-комунального господарства. Відходи життєдіяльності та їх вплив на середовище проживання Людини Біосфера і стан здоров'я людини. Стан флори, фауни і біологічного різноманіття України. Стан здоров'я населення територій як показник стану (якості) довкілля. ОСНОВНІ МЕТОДИ ЯКІСНОЇ І КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Методичні підходи до оцінки ризику. Метод гранично допустимих величин (ГДВ). Метод факторів ризику. Концепції виміру вартості людського життя. Залежності типу «доза-ефект» і її використання при кількісній оцінці ризику. Основні методи кількісної оцінки рівнів ризику надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на екологічно напружених і потенційно небезпечних підприємствах і об’єктах. Визначення рівнів ризику за допомогою аналізу «Дерев відмов». Методи зберігання та транспортування небезпечних речовин. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ. Соціально-економічні та промислові аспекти екологічної безпеки. Законодавче та нормативно-правове регулювання екологічної діяльності. Гуманітарні аспекти екологічної безпеки. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Основні принципи управління екологічною безпекою в контексті збалансованого розвитку. Державна політика щодо екологічної безпеки. Основа сталого розвитку держави. Організаційні принципи екологічної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення залікової контрольної роботи: письмова компонента (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1–5 – 5 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1–5 – 3 бали Поточний контроль – 40 Екзаменаційний контроль письмова компонента – 50 усна компонента – 10 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально – методичне забезпечення 1. Мороз О. І. Екологічна безпека: навчальний посібник / О. І. Мороз, І. М. Петрушка, О. Н. Кузь, М. В. Руда, Н. С. Ріпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 292 c. 2. Екологічна безпека: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2022. – 264 с. 3. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря урбоекосистем: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Гивлюд, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 4. Загальні положення, характеристики та принцип побудови державного класифікатора надзвичайних ситуацій: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Гивлюд, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 5. Оцінка інтегральної загрози екологічній безпеці регіонів України: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Гивлюд, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 6. Пестициди як антропогенний фактор ризику екологічній безпеці: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Гивлюд, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 7. Види надзвичайних ситуацій. Властивості з визначення рівня надзвичайних ситуацій: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: А.М. Гивлюд, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 24. Базова 1. Барановський В. А. Україна. Радіаційна небезпека / В. А. Барановський, О. А. Бобильова, М. І. Омельянець, Л. Я. Табачний. Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2004. 35 с. 2. Барановський В. А. Україна. Техногенна небезпека / В.А. Барановський, П. Г. Шищенко, Ю. О. Дмитрук. Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2004. 35 с. 3. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. № 39. 26.09.2003. 4. Закон України ? «Про охорону навколишнього природного середовища» // Екологічне законадавство України. Законодавчі акти. Ч. 1. / за ред. В. І. Андрейцева. Полтава : Полтавський лiтератор, 1997. С. 11–78. 5. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : посіб. / Д. В. Зеркалов. Київ : КНТ, Дакор, Основа, 2007. 412 с. 6. Хлобистов С. В. Екологічна безпека у складі національної безпеки держави / С. В. Хлобистов // Стратегічна панорама. 2004. № 1. С. 79–83.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Екологічна безпека (курсова робота)

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.035
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: к.т.н., доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна курсової роботи «Екологічна безпека» – формування системних уявлень про екологічну безпеку та небезпеку. Формування знань на базі основного понятійно-термінологічного апарату дисципліни, отримання вмінь щодо прийняття самостійних рішень.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності; ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; ФК03. Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів; ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища; ФК06. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. ФК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля. ФКС2.3. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування газоочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування; ФКС2.4. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу технологій захисту довкілля шляхом аналітичних методів і методів моделювання.
Результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологія довкілля Статистичне опрацювання екологічної інформації Організація управління в природоохоронній діяльності Радіаційна безпека
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні «Екологічна безпека» розглядаються проблеми екологічної безпеки як стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів зокрема (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери), їх вплив на здоров'я людини; аналізуються пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній безпеці України. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічна безпека» є формування у студентів комплексу знань щодо екологічної безпеки територій, чітке розуміння основних закономірностей формування екологічної небезпеки й управління безпекою, набуття практичних вмінь і навичок із забезпечення екологічної безпеки. Зміст курсу «Екологічна безпека» визначається основоположним тезисом – ефективно управляти екологічною безпекою можна тільки на основі всебічного науково-обгрунтованого вивчення умов формування екологічної небезпеки.
Опис: Опис курсової роботи 1. Курсова робота – самостійна і індивідуальна робота студента, в якій проявляється міра засвоєння курсу та вміння використовувати знання з інших суміжних дисциплін. 2. Отримавши завдання на курсову роботу, студент повинен вивчити процес, його апаратурне оформлення і вибрати оптимальну технологічну схему у якій застосовується заданий йому технологічний процес. На завершальному етапі студент повинен оформити розрахунково-пояснюючу записку об'ємом близько 30 сторінок і графічну частину роботи: два аркуші формату А1 (технологічна схема установки і загальний вигляд апарату вибраний згідно попередніх конструктивних розрахунків). 3. Питання, які виникають в процесі роботи над курсовою роботою вирішуються з керівником курсової роботи. 4. Керівник повинен направляти роботу проектанта на грамотне інженерне вирішення. 5. Закінчена оформлена робота здається на перевірку керівнику не пізніше терміну, вказаного в графіку навчального процесу. Перевірені курсові роботи, які не потребують значних виправлень, захищаються проектантом перед комісією в складі не менше ніж два викладачі кафедри і в термін згідно графіку навчального процесу.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення залікової контрольної роботи: письмова компонента (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль – 0 Семестровий контроль письмова компонента – 90 усна компонента – 10 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально – методичне забезпечення 1. Екологічна безпека: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда, Н.С. Ріпак – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 264 с. 2. Мороз О. І. Екологічна безпека: навчальний посібник / О. І. Мороз, І. М. Петрушка, О. Н. Кузь, М. В. Руда, Н. С. Ріпак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 292 c. 3. Методичні вказівки до проведення практичних занять № 1 – 7 з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 24. 4. РЕЧВ-оцінка підприємства: методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 12. 5. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 20. 6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологічна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 24. Базова 1. Буравлев Ю.М. Промислова екологія і технології основних виробництв / Буравлев Ю.М., Ступін О.Б., Милославський О.Г. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – 568 с. – 171 с. 2. Екологічне управління: підручник / [В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін.] – К.: Либідь, 2004. – 432 с. 3. Екологічний менеджмент: навчальний посібник / [В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк та ін.]. – К.: Знання, 2006. – 366 с. 4. Екологічний менеджмент і аудит: навч. посіб. / [С.С. Рижков, С.М. Літвак, В.А. Скороходов та ін.]; під ред. С.С. Рижкова. – [3-тє вид., випр. і допов.]. – К.: Професіонал, 2009. – 208 с. 5. Экологическая експертиза: учеб. пособие / [В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растоскуев и др.]; под ред. В.М. Питулько. – [3-е изд., стер.]. – М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 480 с. 6. Экологический мониторниг: учеб.-мет. пособие для вузов / [Т.Я. Ашихмина, Т.Я Кантор, А.Н. Васильева и др.]; под. ред. Т.Я. Ашихминой. – Киров: Константа, 2005. – 416 с. 7. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник. / Мельник Л.Г. – [3-тє вид., випр. і допов.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 367 с. 8. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / Прокопенко О.В. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392 с. 9. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навчальний посібник / [Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А. Коцко та ін.]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с. 10. Системы экологического менеджмента для практиков / [Дайман С.Ю., Островкова Т.В., Заика Е.А., Сокорнова Т.В.]. – М.: Изд-во РХТУ им. Менделеева, 2004. – 248 с. 11. Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием: монография. / Садеков А.А. – Х.: Издательский дом «ИНЖЭК», 2004.–224 с. 12. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 592 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).