Надійність технічних систем та техногенний ризик

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.059
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Мокрий В.І.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Володіння теорією надійності в галузі техносферної безпеки, знання систем оцінки ризику небезпечних ситуацій та управління ризиками в галузі техногенної та екологічної безпеки підприємств, системи критеріїв оцінки екологічної та техногенної безпеки, мінімізація ризиків виникнення аварійних ситуацій для зниження економічних втрат.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, моніторинг довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Теорія надійності, ризикологія, критерії та показники надійності різних видів технічних об'єктів, методи аналізу і синтезу техніки за критеріями надійності, методи забезпечення і підвищення надійності техніки, наукові методи експлуатаційної надійності технічних систем, управління ризиками у галузі техногенної та екологічної безпеки підприємств.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А. Б. Качинський // – К. : НІСД, 2001. – 311 с. 2. Данилишин Б. М. Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки / Б. М. Данилишин, В. В. Ковтун, А. В. Степаненко // — К.: Лекс Дім, 2004. — 551 с. 3. Тимофєєва С. С. Надійність технічних систем і техногенний ризик: навч. посібник.- Іркутськ: Вид-во ІРНІТУ, 2015. - Ч. 1. - 141 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).