Інженерні методи захисту довкілля, частина 2

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.039
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., професор Петрушка І.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання “ Інженерні методи захисту довкілля ч.2” є вивчення одинарних, масообмінних та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів, переробки та утилізації твердих відходів.
Завдання: вивчення основних закономірностей процесів на основі законів збереження, рівноваги та переносу; вивчення фізичних, фізико-хімічних та біологічних одинарних процесів та апаратури математичний опис процесів; методика розрахунків апаратів.
Результати навчання: Ознайомлення з сучасними конструкціями технологічної апаратури, періодичною та довідниковою літературою, методичними рекомендаціями з курсу інженерна екологія. . Придбання навиків в проведенні аналізу одержаної інформації, а також самостійного вибору, грамотного рішення в кожному конкретному випадку. Навчитись працювати з літературою, розраховувати машини та апарати та захищати інженерні розрахунки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: математика, фізика, інженерна графіка, інженерна екологія
Короткий зміст навчальної програми: Проблемами пов'язані з розділення неоднорідних систем (очищення газових та рідких середовищ від твердих домішок) розділенні газових та рідких однорідних систем ( очищення від газових та рідинних забрудників), регенерацією та рекуперацією тепла, концентруванням розчинів тепловими методами з метою вилучення цінних компонентів та зменшення емісії забруднення навколишнього середовища.
Опис: На лекціях та практичних заняттях з дисципліни «Інженерна екологія ч.1» розглядаються теми, актуальні для фахівців у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища. Вивчаються не лише теоретичні основи і методи розділення забруднених неоднорідних сумішей, але й практичні аспекти їх застосування до проведення математичних та інженерних розрахунків. Аналізуються природоохоронні технології з точки зору їх використання у професійній діяльності фахівців з екології. Формуються навички використання сучасних методів захисту та нейтралізації техногенного навантаження на довкілля, інформаційних технологій для подальшого навчання і вирішення науково-технічних задач.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 %) — консультації Підсумковий контроль (80%) — захист курсового проекту
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів) — практичні Підсумковий контроль (70балів) — іспит
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию./ Под редакцией д.т.н., проф. Дытнерского Ю.И.- М.: Химия, 1983, - 272 с. 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.: Химия, 1973.- 754 с. 3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.-Л.: Химия, 1987,- 576 с. 4. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии.- М.: Химия, 1987.- 540 с. 5. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры.-Л.: Машиностроение, 1970. - 752 с. 6. Аксельруд Г.А., Лысянский В.М. Экстрагирование. Система твердое тело - жидкость.-Л.: Химия, 1974. - 254 с. 7. Перри Дж. Справочник инженера-химика. М.:Химия, 1969.т.1.- 640 с. 8. Чернобыльский И.И. Выпарные установки.Киев: Вища школа, 1970. - 240 с. 9. Процеси і апарати харчових виробництв/ За редакцією проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ. – 2003. – 400с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).