Інженерні методи захисту довкілля (курсовий проект)

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.042
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., професор Петрушка І.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою курсового проекту є вивчення одинарних гідродинамічних, теплових, масообмін них та біологічних процесів, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів, переробки та утилізації твердих відходів. Виконання курсового проекту передбачає широке використання комп'ютерної техніки, вміння користуватись довідниковою та науково-технічною літературою, діючими стандартами, каталогами обладнання
Завдання: вивчення основних закономірностей процесів на основі законів збереження, рівноваги та переносу; вивчення фізичних, фізико-хімічних та біологічних одинарних процесів та апаратури математичний опис процесів; методика розрахунків апаратів.
Результати навчання: Ознайомлення з сучасними конструкціями технологічної апаратури, періодичною та довідниковою літературою, методичними рекомендаціями з курсу інженерна екологія. . Придбання навиків в проведенні аналізу одержаної інформації, а також самостійного вибору, грамотного рішення в кожному конкретному випадку. Навчитись працювати з літературою, розраховувати машини та апарати та захищати інженерні розрахунки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: математика, фізика, інженерна графіка, інженерна екологія
Короткий зміст навчальної програми: Проблемами пов'язані з розділення неоднорідних систем (очищення газових та рідких середовищ від твердих домішок) розділенні газових та рідких однорідних систем ( очищення від газових та рідинних забрудників), регенерацією та рекуперацією тепла, концентруванням розчинів тепловими методами з метою вилучення цінних компонентів та зменшення емісії забруднення навколишнього середовища.
Опис: вивчення основних закономірностей процесів на основі законів збереження, рівноваги та переносу; вивчення фізичних, фізико-хімічних та біологічних одинарних процесів та апаратури математичний опис процесів; методика розрахунків апаратів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 %) — консультації Підсумковий контроль (80%) — захист курсового проекту
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (10 балів) — консультації Підсумковий контроль (90 балів) — захист курсового проекту
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию./ Под редакцией д.т.н., проф. Дытнерского Ю.И.- М.: Химия, 1983, - 272 с. 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.-М.: Химия, 1973.- 754 с. 3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии.-Л.: Химия, 1987,- 576 с. 4. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии.- М.: Химия, 1987.- 540 с. 5. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры.-Л.: Машиностроение, 1970. - 752 с. 6. Аксельруд Г.А., Лысянский В.М. Экстрагирование. Система твердое тело - жидкость.-Л.: Химия, 1974. - 254 с. 7. Перри Дж. Справочник инженера-химика. М.:Химия, 1969.т.1.- 640 с. 8. Чернобыльский И.И. Выпарные установки.Киев: Вища школа, 1970. - 240 с. 9. Процеси і апарати харчових виробництв/ За редакцією проф. Манежика І.Ф. – Київ.: НУХТ. – 2003. – 400с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).