Радіаційна безпека

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.051
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Технології захисту поверхневих вод (5 крд) (84) Технології альтернативної енергетики (3 крд) (32)
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Технології радіаційного захисту» є однією із складових у ході підготовки фахівців із спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Дисциплін має на меті контроль і оцінювання ступеню екологічної безпеки господарської діяльності; попередження негативного впливу певного виду антропогенної діяльності промислових підприємств на здоров’я людей і навколишнє природне середовище; виявлення пріоритетів вирішення екологічних проблем та підготовки обґрунтованих еколого-економічних рекомендацій щодо стратегії і тактики переходу на ресурсоефективне та чисте виробництво.. Вивчення навчальної дисципліни «Технології радіаційного захисту» надає майбутнім фахівцям комплекс знань щодо теоретичного та практичного підґрунтя охорони природи, організації, планування та проведення природоохоронної діяльності, формування у студентів системного екологічного мислення та навичок прийняття оптимальних управлінських рішень в галузі екологічно безпечних технологій, ефективності природоохоронної діяльності та ресурсоефективного та чистого виробництва. Ця дисципліна знайомить студентів з міжнародними принципами, підходами та національними законодавчими і нормативними основами екологічно безпечних технологій з метою гармонізації відносин та переходу до ресурсоефективного та чистого виробництва. Вона несе екоцентричну функцію та сприяє формуванню екологічної свідомості у студентів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) – лабораторні заняття, усне опитування. Підсумковий контроль (60%) – іспит.
Рекомендована література: 1. Андреева Н.Н. Теоретико-методологические основы оценки влияния экологически ориентированных инвестиций на экономический рост / Н.Н. Андреева // Экономические инновации. Вып. 19: Приоритеты преобразований в экономике. – (Сб. науч. раб. – Одесса: ИПРЭЭН НАН Украины, 2004. – С. 6-21. 2. Берзіна C.B. Системи екологічного управління. Довідниковий посібник з впровадження міжнародних стандартів серії ISO 14000. – К.: Aiva Plus Ltd, 2009. – 62 с. 3. Вінічук М.М., Приступа Г.К. Основи екологічного підприємництва. Навч. посібник. – Житомир. ЖДТУ, 2005. – 179 с. 4. Данилишин Б.М. Екологічна основа політики сталого розвитку: монографія / Б.М. Данилишин. – Донецьк: «ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2008. – 256 с. 5. Жарова Л.В. Екологічне підприємництво та екологізація підприємни-цтва: теорія, організація, управління: монографія / Л.В. Жарова, Є.Ю. Какутич, Є.В. Хлобистов; за ред. акад. Б.М. Данилишина. – Суми: ТОВ “ВТД “Універси-тетська книга”, 2015. – 240 с. 6. Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія / Ю.В. Дзядикевич та ін. – Тернопіль: Астон, 2016. – 392 с. 7. Екологічне підприємництво: Навч. посіб. / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Ю.М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 191 с. 8. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський. – К.: Либідь, 2004. – 432 с. 9. Мішеніна Н.В. Методологічні аспекти екологоекономічної оцінки промислового виробництва / Н.В. Мішеніна // Вісн. Сумськ. нац. аграрн. ун-ту. – 2005. – Вип. 1. – С. 299-308.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).