Техноекологія

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.052
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доцент Чайка О.Г.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: основні технологічні процеси виробництва технології проектування, екологічні проблеми та устаткування для здійснення екологічно безпечних процесів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до фаху, Оцінювання впливу на навколишнє середовище
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є засвоєння студентами основних принципів проектування обладнання для екологічної безпеки здійснення екологічно безпечних технологій. Завдання дисципліни - формування знань з проктування обладання для екологічної безпеки в атмосферному повітрі, водних об'єктах, ґрунті та інших елементах навколишнього середовища. Основа дисципліни - існуюча в Україні нормативна база, що регулює природокористування та антропогенне навантаження на природні компоненти і комплекси довкілля. Згідно робочих навчальних планів, дисципліну студенти вивчають на лекційних заняттях та виконують практичні роботи.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. 1. А.М.Бакластов, В.А.Горбенко, П.Г.Удыма. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломасообменных установок: Учебн. пособие для вузов / Под ред. А.М.Бакластова.- М.: Энергоиздат, 1981, – 336 с. ил. 2. Апперт Л.З. Основы проектирования химических установок: Учебн. пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 1970, -328 с. ил.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).