Технологічне проектування обладнання з захисту довкілля

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.061
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Петрушка І.М., к.т.н., доцент Гивлюд А.М
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни ?Технологічний розрахунок обладнання із захисту довкілля? є використання навиків конструювання очисних мереж на основі знань про одинарні гідродинамічні, теплові, масообміні процеси, які складають основу технології очищення антропогенних рідких та газових викидів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і невизначеністю умов. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК1 Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами. КОМ1 Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов; КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення; АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженернотехнологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. Лекційні, практичні заняття – інформаційно-рецептивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод. Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. Лекційні, практичні заняття – репродуктивний метод, метод проблемного викладу, евристичний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – усне та фронтальне опитування ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – виконання та захист практичних робіт ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізикохімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний контроль – усне та фронтальне опитування ПР12. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. Лекційні, практичні заняття – метод проблемного викладу, евристичний метод, інформаційно-рецептивний метод. Самостійна робота: дослідницький метод. Поточний та екземенаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування, тести. Екзамен – тестовий контроль, письмове опитування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни 1. Вступ до фаху 2. Оцінювання впливу на навколишнє середовище Супутні і наступні навчальні дисципліни 1. Моніторинг довкілля 2.Нормування і прогнозування стану довкілля
Короткий зміст навчальної програми: Гідравлічні машини для подачі забрудненого середовища. Розділення газових та рідких неоднорідних систем. Теплові установки. Масообмінні апарати для очищення забрудненого середовища (абсорбція, хемосорбція, ректифікація, рідинна екстракція, адсорбція, іонний обмін, розчинення , екстрагування, кристалізація, сушіння, мембранні процеси). Методи розрахунку очисних апаратів.
Опис: Тема 1. Напрямки та цілі створення мало- та безвідходних виробництв для раціонального використання природних 1. Захист довкілля від промислових забруднень Тема 2. Очищення відпрацьованих газів від аерозолів та пилу Основні властивості пилу (пороху). Очистка газів в сухих механічних пиловловлювачах 3 Очищення газів у фільтрах 4 Очищення газів в мокрих пиловловлювачах 5.Очистка газів в електрофільтрах. Уловлювання туманів. Рекуперація уловленого пилу Тема 3. Сорбційні методи очистки відпрацьованих газів 6 Абсорбційні методи очищення газів 7 Адсорбційні методи очищення газів Тема 4. Термічне знезараження газових викидів 8 Методи безпосереднього спалювання для знезараження. Тема 5. Промислові стічні води 9Класифікація стічних вод, що відводяться від промислових підприємств Тема 6. Методи та споруди з очистки промислових стічних вод 10 Механічна очистка промислових стічних вод 2 11 Відстоювання у полі відцентрових сил 2 12 Очистка вод методом фільтрування 2 13 Фізико-хімічні методи очистки. Очистки методом флотації 2 14 Хімічні та електрохімічні методи очистки 2 15 Регенеративні та деструктивні методи очистки стічних вод від розчинених органічних домішок
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти Поточний контроль (ПК) : Разом за дисципліну Практичні Заняття: Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1-4 – 2 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1-4 – 3 бали - 20 Екзаменаційний контроль: Разом за ПК - 20 Письмова компонента - 70 Усна компонента -10 Разом за дисципліну - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд.,Химия,1973,754 с. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии /Пособие по проектированию/, под.ред. Ю.М. Дытнерского,М.: Химия, 1999, 496 с. 3. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під ред. Запольського А.К.. Київ.: «Лібра», 2000, 552 с. 4. Павлов К.Ф., Романков П.Г.,Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1987, 576 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).