Основи захисту довкілля від фізичних забруднень

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.060
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Шибанова А.М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни “Основи захисту довкілля від фізичних забруднень” є вивчення фізичної сутності явищ і процесів з використанням тепла, які призводять до забруднення довкілля. Вивчення методів боротьби з енергетичними забрудненнями навколишнього середовища. Раціональний вибір конструкцій і обладнання для локалізації фізичних джерел забруднення біосфери, розрахунок доцільності використання енергетичних відходів в утилізаційних установках.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності; ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; ФК03. Здатність проводити спостереження та інструментальний і лабораторний контроль навколишнього середовища, впливу на нього зовнішніх факторів, з відбором зразків (проб) природних компонентів; ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища; ФК06. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. ФК09. Здатність оцінювати вплив промислових об’єктів та інших об’єктів господарської діяльності на довкілля. ФКС2.3. Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування газоочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування; ФКС2.4. Уміння ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу технологій захисту довкілля шляхом аналітичних методів і методів моделювання.
Результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. ПР05. Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних показників довкілля. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека технології виробництв, вища математика, хімія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Основи захисту довкілля від фізичних забруднень” вивчає фізичної сутності процесів з використанням тепла, які призводять до забруднення довкілля. Дана навчальна дисципліна має на меті вивчення методів боротьби з енергетичними забрудненнями довкілля. Після закінчення вивчення дисципліни студент повинен знати загальні відомості про джерела і види енергетичного та радіаційного забруднень та їх вплив на біосферу, методи боротьби з забрудненнями, необхідні для цього типові процеси і апарати. Згідно робочих навчальних планів, дисципліну студенти вивчають на лекційних заняттях та виконують практичні роботи.
Опис: Класифікація і основні характеристики енергетичних та радіаційних забруднень довкілля. Загальна характеристика шуму. Класифікація шумів. Нормуючі параметри шуму. Методи захисту від шуму. Вібрація. Методи захисту від промислової та побутової вібрації. Використання природних явищ та сучасних технологій для одержання екологічно чистої енергії.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (70%) — екзамен.
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття Поточний контроль – 30 Екзаменаційний контроль письмова компонента – 60 усна компонента – 10 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології. Теорія і практикум. К.: „Лібра”. - 2004. 2. Джигирей B.C.. Сторожук В.M., Яцюк P.A. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. - Львів.: „Афіша”.- 2004. 3. Сухарев С.М. та ін. Техноекологія та охорона навколишнього середовища.. Львів.: „Новий Світ - 2000”.-2004. 4. М.Ю. Новоселецький, Д.В. Лико, А.Л. Панасюк, В.І. Тищук Фізична екологія Навчальний посібник. К.: Кондор.-2009.-480 с. 5. Основи акустичної екології: Навчальний посібник / За редакцією В.С. Дідковського. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. – 520 с. 6. Загальна екологія: навч. посіб. / Г.М. Франчук, С.М. Маджд, М.М. Радомська, Є.О. Бовсуновський. – К.: НАУ, 2015. – 232 с. 7. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності: Термінологічний словник-довідник / Передм. Ю.С. Шемшученка. – К.: Вища шк., 2005. – 247 с. Допоміжна 1. Константінов М.П. Радіаційна безпека : навч. посіб. / М.П. Константінов, O.A. Журбенко. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. — 151 с. 2. Контроль радиационной безопасности / А.И. Заиченко, О.Г. Польский, И.П. Коренков ; под ред. чл.-корр. АМН СССР Е.И. Воробьева. — М. : Медицина, 1989. — 190 с. 3. Thomod Henriksenand David Maillie “Radiarion& Health”, 2003. — 226 с. Інформаційні ресурси 1. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0552-05 2. http://pidruchniki.com/12560607/bzhd/radiatsiyna_bezpeka 3. http://oldconf.neasmo.org.ua/node/812 4.http://ukr.vipreshebnik.ru/ekolog/4337-yaderna-ta-radiatsijna-radioekologichna-bezpeka-v-sistemi-ekologichnoji-bezpeki.html
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).