Екологічний аудит і державний контроль

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.063
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: асист. Гивлюд А.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - вивчення методологічних основ здійснення екологічного аудиту, міжнародних програм та державних стандартів щодо проведення екологічного аудиту та запровадження екологічного аудиту в Україні; - формування сучасного екологічного світогляду, усвідомлення необхідності позитивної екологічно спрямованої поведінки, надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних навичок оцінювання ризику екологічної небезпеки, планування та порядку проведення природоохоронних інспекторських перевірок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічний менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Екологічний аудит як навчальна дисципліна та сфера практичної діяльності. Критерії екологічного аудиту. Форми та практика екологічного аудиту. Екологічний аудит у сучасній економіці України. Система екологічного аудиту в Європейському Союзі. Екологічне ліцензування, сертифікація та екологічне страхування. Контроль захисту довкілля. Загальна класифікація методів захисту довкілля.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (70%) — іспит.
Рекомендована література: 1. Погребенник В.Д., ВойціховськаА.С. Екологічний аудит. Конспект лекцій. Рукопис. – 2012. 2. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління. К.: Либідь, 2004. 3. Екологічний менеджмент і аудит. Навч. посібник / Під ред.. Рижкова С.С. – К.:Вид. дім «Професіонал», 2009.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).