Раціональне використання природних ресурсів

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.054
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: отримання цілісної уяви про управління галуззю народногосподарського процесу як єдиною системою з урахуванням особливостей організації процесу управління в екології на місцевому, регіональному та державному рівнях
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Економіка раціонального природокористування та організація управління. - Основи економіки, менеджменту та маркетингу. - Вступ до фаху. - Нормування техногенного навантаження на НПС. - Ділова українська мова
Короткий зміст навчальної програми: Предмет, цілі і методи управління. Процес управління. Структура управління. Кадри управління. Апарат управління. Документообіг. Поняття функцій державного управління у сфері екології. Система спостережень за станом НПС. Закордонні і міжнародні системи управління в галузі екології
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування - Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Екологічне управління: Підручник/ В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. — К.: Либідь, 2004.- 432 с. 2. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного 3. середовища. У 12-ти томах. Чернівці, Зелена Буковина, 1996-2005. 4. Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. — Чернівці: Зелена Буковина, 1996. — 248 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).