Екологія міських систем

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.043
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: к.т.н., доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета вивчення дисципліни «Екологія міських систем» полягає у: – сформувати знання щодо впливу міста, як супергеосоціосистеми, на його екологічний стан, забезпечення екологічної рівноваги, сталого екологічного та комплексного розвитку інженерно-технічної інфраструктури міст, створення сприятливого оточуючого середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу міської території та створення високого рівня якості життя міського населення; – отримати основи знань, які сприяють утворенню екологічного світогляду щодо єдності та тісного взаємозв’язку між компонентами природних систем і функціонуванням інженерних систем міста; – засвоїти принципи роботи складових міських систем і вміти приймати організаційні, нормативно-правові, природоохоронні та інші рішення, які забезпечують екологічно безпечне функціонування міської інженерно-технічної інфраструктури; – сформувати поняття про методи екологічної компенсації й територіальнопланувальні заходи, що сприятимуть досягненню глобальних цілей сталого розвитку міст.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ІК01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології, охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і складністю умов; ЗК02. Знання предметної області вищої математики, фізики, хімії з основами біогеохімії, біології, їх критичне розуміння для професійної діяльності; ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами; ЗК06. Здатність розробляти та управляти проектами. ЗК07. Прагнення до збереження навколишнього середовища та забезпечення сталого розвитку суспільства. фахові компетентності: ФК01. Здатність до попередження забруднення довкілля та кризових явищ і процесів. ФК02. Здатність обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, готувати до роботи та використовувати сучасну техніку і обладнання для захисту та раціонального використання повітряного та водного середовищ, земельних ресурсів, поводження з відходами; ФК04. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища; ФК06. Здатність до проектування систем і технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення їх функціонування. ФК07. Здатність до управління (розміщення і утилізація) відходами. ФКС1.2. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для забезпечення екологічної безпеки водних екосистем.
Результати навчання: ПР01. Знати сучасні теорії, підходи, принципи екологічної політики, фундаментальні положення з біології, хімії, фізики, математики, біотехнології та фахових і прикладних інженерно-технологічних дисциплін для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері. ПР04. Обґрунтовувати природозахисні технології, базуючись на розумінні механізмів впливу людини на навколишнє середовище і процесів, що відбуваються у ньому. ПР06. Обґрунтовувати та застосовувати природні та штучні системи і процеси в основі природозахисних технологій відповідно екологічного імперативу та концепції сталого розвитку. ПР14. Вміти обґрунтовувати ступінь відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов завданням захисту, збереження та відновлення навколишнього середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологія довкілля Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської діяльності Організація управління в природоохоронній діяльності Технологічне проектування обладнання з захисту довкілля
Короткий зміст навчальної програми: На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі гостріше постає проблема екологічно обґрунтованого розвитку урбанізованих територій. Процес урбанізації, головною характеристикою якого є порушення динамічної рівноваги та самоорганізації природних систем, набуває в сучасному світі глобального характеру. Сучасне місто – це не лише передумова забезпечення комфортного проживання й життєдіяльності населення, а передусім – складна екосистема, стійкість якої залежить від забезпечення динамічної рівноваги міських систем. Стрімкий розвиток урбанізованих територій призводить до виникнення низки екологічних проблем, вирішення яких неможливе без системного вивчення взаємопов’язаних елементів: територій, населення, середовища природного, техногенного й соціального. І в цьому контексті екологія міських систем є чи не найголовнішою, рушійною силою на шляху подолання проблем, зумовлених стрімким розвитком урбанізації. У рамках курсу викладено матеріали про екологічні проблеми міських територій, можливі шляхи вирішення найгостріших питань та основні напрями забезпечення екологічно безпечного існування і поступального, природозберігючого розвитку суспільства.
Опис: Урбанізація: зміна природного середовища. Ріст міст та їх населення. Джерела і шляхи урбанізації. Феномен гіперурбанізації. Природно-просторові ресурси міста. Місто і його ґрунтовий покрив. Повітряний басейн міста. Міська вода. Шумове забруднення. Енергетика урбанізованих регіонів. Рослинний покрив і тваринний світ урбанізованих територій. Ландшафтно-екологічна основа міста. Міський ландшафт. Генезис міського ландшафту. Динаміка міського ландшафту. Функціональні міські ландшафти. Місто як соціально-екологічна система. Проста формула системи «місто». Складна формула системи «місто». Типи взаємозв’язків урбоекосистеми. Екологічний блок урбоекосистеми. Ландшафтно-екологічна класифікація біогеоценотичного шару. Соціальний блок міста. Місто як система у великій системі міст. Біогеоценотичний покрив міста. Структурно-функціональна організація біогеоценозу. Класифікація біогеоценотичного покриву міста. Окультуреність міських біогеоценозів. Градієнтна ординація біогеоценотичного покриву. Міські екотопи. Міські грунти (міські едафотопи). Клімат міста (міські кліматопи). Полютантно-забруднюючий чинник. Міські біоценози. Фітоценози міста і приміської зони. Міські зооценози. Мікробоценози. Структура та динаміка міських популяцій. Експлуатаційні системи міського господарства. Система громадських центрів, установ і підприємств обслуговування. Забудова та благоустрій житлових кварталів. Вулично-дорожня мережа. Класифікація міських вулиць і доріг. Транспортні вузли. Дорожньо-транспортні споруди. Транспортна класифікація міст та класифікація міського транспорту. Озеленення міст та створення рекреаційних зон. Технології адаптації міста до кліматичної зміни. Вразливість міст до кліматичної зміни. Характеристика основних негативних наслідків зміни клімату для великого міста. Оцінка вразливості міста до кліматичної зміни. Рекомендації з розробки заходів адаптації міста до кліматичної зміни. Фітовітальність та методи оцінки міських систем. Урбогенні порушучі чинники та фітовітальність. Вплив загазованості на життєвість деревних рослин. Біоіндикація як підхід до оцінки середовища. Криптоіндикаційна оцінка середовища. Мікробіологічна оцінка міських грундів. Феноритміка деревних рослин та оцінка їх фітовітальності. Екологічне зонування міста і фенотипи. Здоров’я екосистеми і проблеми фітомеліорації. Здоров’я міської екосистеми. Фітомеліорація. Управління якістю оточуючого середовища.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувачів освіти з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролів. Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: виконання практичних робіт; захист звітів з практичних занять. Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення залікової контрольної роботи: письмова компонента (60%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття Максимальна кількість балів за кожну практичну роботу № 1-6 – 2 бали Максимальна кількість балів за кожен звіт з практичних занять № 1-6 – 2 бал Реферат – 16 Поточний контроль – 40 Екзаменаційний контроль письмова компонента – 50 усна компонента – 10 Разом за дисципліну – 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально – методичне забезпечення 1. Екологія міських систем: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2022. – 464 с. 2. Методичні вказівки до проведення практичних занять № 1 – 6 з дисципліни «Екологія міських систем» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 24. 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Екологія міських систем» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – с. 24. Базова 1. Кучерявий В.П. Уробоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 440 с. 2. Кучерявий В.П. Фітомеліорація. – Львів: Світ, 2003. – 440 с. 2. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / під заг. Ред.. О.Є.Пахомова. – Харків: Фоліо, 2014. – 666 с. 3. Основи екології та соціоекології: навчальний посібник. Електронний ресурс - Львів : Афіша, 1998. – 210с. 4. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів: Електронний ресурс / під заг. Ред.. О.Є.Пахомова. – Харків: Фоліо, 2014. – 666 с. 5. Василенко І.А. Урбоекологія / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. Іванченко – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с. 6. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с. 7. Климчук О.М. Екологія міських систем: навч. посіб. Частина 1. / О. М. Климчик, А. П. Багмет, Є. М. Данкевич, С. І. Матковська, за ред. О. М. Климчик. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. – 460 с. 8. Климчук О.М. Екологія міських систем: навч. посіб. Частина 2. / О. М. Климчик, А. П. Багмет, Є. М. Данкевич, С. І. Матковська, за ред. О. М. Климчик. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – 458 с. 9. Франчук Г.М. Урбоекологія і техноекологія: підруч. / Г.М. Франчук, О.І. Запорожець, Г.І. Архіпова. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУдрук», 2011. – 496 с. 10. Чорна В.І. Екологія міських систем: Практикум. Навчальний посібник / В.І. Чорна, В.В. Кацевич, Т.М. Косогова. – ДніпропетровськЛуганськ, 2012. – 160 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).