Технології захисту водного середовища

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.064
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Доцент Руда М.В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання з питань механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства, особливостей споживання водних ресурсів різними галузями господарства, методології встановлення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та розробки комплексу заходів щодо їх охорони з метою стабілізації навколишнього природного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека, екологія поверхневих вод
Короткий зміст навчальної програми: • характеристика водогосподарського комплексу та окремих його учасників. • оцінка впливу учасників водогосподарського комплексу на водні та навколишні екосистеми. • оцінка та нормування якості води. • нормування скидів.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30 %) — практичні заняття,лабораторні роботи, усне опитування, контрольна робота - Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Рекомендована література: 1. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /А.К.Запольський, Н.А.Мішкова-Клименко та ін.– К.: Лібра 2000.– 552 с. 2. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник /За ред. К.М.Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с 3. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів, :Світ. –2000. –499 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).