Основи екологічно безпечних технологій

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.057
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: доц. Руда Марія Віталіївна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти розробляти проекти з природоохоронної діяльності та управляти комплексними діями щодо їх реалізації. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруднення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та технологій очищення компонентів довкілля. Обирати інженерні методи захисту довкілля, здійснювати пошук новітніх техніко-технологічних й організаційних рішень, спрямованих на впровадження у виробництво перспективних природоохоронних розробок і сучасного обладнання, аналізувати напрямки вдосконалення існуючих природоохоронних і природовідновлюваних технологій забезпечення екологічної безпеки. Вміти застосовувати основні закономірності безпечних, ресурсоефективних і екологічно дружніх технологій в управлінні природоохоронною діяльністю, в тому числі, через системи екологічного керування відповідно міжнародним стандартам.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Екологічна безпека Технології захисту водного середовища
Короткий зміст навчальної програми: У дисципліні «Основи екологічно безпечних технологій» розглянуто проблеми формування системи екологічно орієнтованого управління і реалізації процедур підвищення екологічної чистоти виробництва на сучасних промислових підприємствах. Доведено, що виконанню еколого-економічних завдань сприятиме комплексний підхід до регулювання факторів внутрішнього середовища підприємства-забруднювача, які визначають дію екологічних аспектів і залежать від специфіки його технологічних процесів. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою, довідниками та державними нормами і правилами з очищення природних та стічних вод.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %) — практичні заняття, усне опитування, контрольна робота; - Підсумковий контроль (60%) — іспит.
Рекомендована література: 1. Основи екологічно безпечних технологій: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 140 с. 2. Основи екологічно безпечних технологій: словник основних термінів для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2020. – 36 с. 3. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря урбоекосистем: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.12. 4. Розрахунок параметрів розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері від промислових підприємств для різних умов викиду: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.20. 5. Методика оцінки токсичності водних джерел та ґрунтів за допомогою «ростового тесту»: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.16. 6. Радіоактивні речовини, радіоактивність та проникаюча радіація: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 4 з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.16. 7. Основи радіометрії та правила відбору проб: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с.12. 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 68. 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи екологічно безпечних технологій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола, спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укл.: І.М. Петрушка, М.В. Руда – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – с. 24.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).