Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.049
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: професор, д.т.н. Петрушка І.М, професор, д.т.н. Мокрий В.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень, демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення та уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. • захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Короткий зміст навчальної програми: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Захист БКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хвилин, відповідей на запитання членів ДЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Бакалавр повинен обґрунтувати актуальність теми та охарактеризувати структуру роботи; висвітлити постановку проблеми за темою дослідження; стисло викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи; описати методику й результати дослідження; окреслити можливості практичного використання результатів роботи; визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики та їхню практичну цінність. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 30 хвилин. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, приймається на закритому засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ДЕК прилюдно в день захисту БКР. Студентам, які захистили БКР, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та видається диплом встановленого взірця. Оцінка, визначена комісією, відображається в протоколі ДЕК та заліковій книжці.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: 11. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про навчання магістрів Львівської політехніки на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра // Ухвалене Вченою радою Львівської політехніки від 5 липня 2000 р., протокол № 31. 6. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с. 7. М.С. Мальований. Бакалаврська дипломна робота: Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для бакалаврів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». /Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 12с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).