Геоінформаційні природоохоронні системи

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.056
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: К.т.н., доцент Стасевич С.П.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомити студентів з базовими поняттями геоінформатики та геоінформаційними технологіями в екології, типами гео-даних, зокрема з еко-даними, та їх джерелами, формування системи знань про базовий аналіз екологічних даних та екологічне моделювання, можливості екологічного аналізу та опрацювання еко-даних засобами ГІС, освоєння програмного забезпечення для перегляду ландшафтно-екологічних даних, здійснення простих запитів до геопросторових баз даних та візуалізації екологічної інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інноваційні технології в екології Бази даних в екології
Короткий зміст навчальної програми: Геоінформаційні технології в сучасному суспільстві. Структура, компоненти та функції ГІС. Апаратне та програмне забезпечення геоінформаційних систем і технологій. Атрибутивна інформація в ГІС. Методи формалізації просторово-розподіленої інформації . Технології введення просторових даних. Аналітичні можливості сучасних інструментальних ГІС. Програмні засоби ГІС. Сучасні геоекоінформаційні системи.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) – усне опитування, виконання практичних завдань, - Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) – диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп?ютерних інформаційних технологій. / Львів: Видавництво НУ "Львів. політехніка", 2007 – 62 с. 2. Лопандя А.В., Немтинов В.А. Основы ГИС и цифрового тематического картографирования / Тамбов: ТГТУ, Педагогический Интернет-клуб, 2011 – 75 с. 3. Геоінформатика: конспект лекцій. Ч.ІІ. / Укл. Цепенда М.В. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 48 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).