Сучасні методи досліджень

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.067
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: д.т.н., доцент Мокрий Володимир Іванович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності: 1. Оволодіння системою приладів і методів для отримання уніфікованого експериментального матеріалу, який є базовим у технологіях дистанційного зондування Землі та геоінформаційних системах для моделювання і комп’ютерної обробки інформації про функціонування екосистем. 2. Вивчення кола питань, що відображають біофізичні основи та засоби оригінальних методичних розробок екологічних досліджень; 3. Освоєння інформації у галузі сучачного приладобудування та експериментальних методів вимірювань в лабораторних і польових умовах; 4. Засвоєння перспективних методів та засобів інтегральної оперативної оцінки стану та динаміки екосистем. 5. Придбання навиків вирішення інженерно-технологічних проблем контролю якості, збереження, захисту та поліпшення довкілля. Програмні результати: • 1. Теоретичні основи і практичні методи інструментальних досліджень природно-антропогенними комплексів в лабораторних і польових умовах; 2. Основні типи і характеристики сучасного науково-дослідного обладнання. 3. Користуватись сучасними приладами екологічних досліджень, вимірювальними методами та інформаційно-аналітичними технологіями. 4. Отримувати інформацію щодо поточного стану різних компонентів довкілля; 5. Оцінити оптимальність методик при вирішенні комплексу завдань екологічної тематики; 6. Розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для проведення природоохоронних заходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Геоекоінформаційні системи Дистанційні методи екологічних досліджень Технології проектування природно-техногенних геопарків Технології перероблення та утилізації відходів Інноваційні екологічні технології
Короткий зміст навчальної програми: Курс розроблений для: 1. Теоретичної і практичної підготовки студентів-екологів з комплексних методів досліджень природного середовища для оцінки стану і продуктивності природних та урбанізованих екосистем; 2. Формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для вирішення науково-практичних задач у галузі моніторингу довкілля; 3. Вивчення особливостей застосування методик природничих наук для моніторингу довкілля, контролю якості життя людства і збереження природного середовища.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування (30%); Підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія: навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – 320 с. 2. Моніторинг навколишнього середовища з використанням космічних знімків супутника NОАА /Пащенко Р.Е., Радчук В.В., Красовський Г.Я. та ін // Під ред.. С.О.Довгого. – Київ: ФОП Пономаренко Є.В., 2013. –316 с. 3. Израєль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды и пути их решения.-М.: Гидрометеоиздат, 1984.-560с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).