Еколого-картографічне моделювання

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.E.066
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Д.т.н., проф. Мокрий В.І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 4. Знання наук про Землю для дослідження геофізичних та геохімічних явищ і процесів, що відбуваються в довкіллі. ЗН 5. Знання нормативно-правової бази та науково-методичних засад в галузі технології збереження, захисту та відновлення навколишнього середовища. Знання основ розробки екологічних карт, використання фактологічних даних, отриманих шляхом інструментального вимірювання рівнів забруднення, дані топографічних і тематичних карт, результати обробки аерокосмічних зображень, обліково–статистичні, наукові та інші матеріали.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моніторинг довкілля, Ландшафтна екологія, Геоінформаційні природоохоронні системи.
Короткий зміст навчальної програми: Еколого картографічні моделі як найбільш ефективний інструмент пізнання й опису географічного середовища, що постійно змінюється. Використання для рішення багатьох практичних завдань, пов'язаних, так чи інакше, з просторово–розподільними даними, які використовуються для забезпечення екологічної безпеки й стійкого розвитку регіонів. Використання еколого картографічних моделей в таких областях: – аналіз даних екологічного моніторингу; – створення цифрових карт, що демонструють стан навколишнього середовища; – аналіз змін, що відбулися в досліджуваному регіоні; – прогноз наслідків прийняття тих або інших господарських рішень. Методи формалізації просторово–розподіленої і інформації. Технології введення просторових даних. Джерела вхідних даних для ГІС. Картографічні матеріали. Дані дистанційного зондування Землі. Дані електронних геодезичних приладів. Джерела атрибутивних даних. Технології цифрування вхідних даних. Сканування. Векторизування. Геокодування. Контроль якості створення цифрових карт. Тематичне картографування. Картодіаграми. Програмні і технічні засоби візуалізаиії картографічної інформації. Електронні атласи. ГІС–в'юери. Системи автоматизованого картографування.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %) — практичні, реферати, усне опитування. Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Мкртчян О.С. Геоінформаційне моделювання в конструктивній географії./ О.С.Мкртчян; Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010– 119 c. 2. Морозов В.В. ГІС в управлінні водними і земельними ресурсами [Текст]: Навч. посіб. / В.В. Морозов; Херсонський державний університет. – Херсон: Вид–во ХДУ, 2006. – 91 с. 3. Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / О.О.Світличний, С.В. Плотницький /За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с. 4. Міністерство охорони навколишнього середовища України - URL: http://www.menr.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).