Моделювання і прогнозування стану довкілля

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.045
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: проф. Мокрий В. І.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: вивчення і засвоєння майбутніми фахівцями основ наукового прогнозування рівня забруднення довкілля газовими викидами в атмосферу і скидами стічних вод у річки та водойми; вироблення навичок проведення інженерних розрахунків в рамках методик проектування гранично допустимих викидів та гранично допустимих скидів із застосуванням комп'ютерів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: інженерна екологія, основи метеорології
Короткий зміст навчальної програми: Санітарно-гігієнічне нормування. Статистичні моделі розсіювання з точкових джерел. Теорія конвективно-дифузійного розсіювання забруднень. Принципи емпіричного визначення, графічні та розрахункові методи визначення вертикальної та горизонтальної дисперсій розсіювання графічними та числовими методами. Методика розрахунку гранично-допустимих скидів з врахуванням самоочищення. Міграція забруднень в геологічному середовищі.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування - Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Рекомендована література: 1. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздействия ТЭС и АЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 176 с. 2. Джефферс Дж. Введение в системный анализ: применение в экологии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 3. Внуков А.Н. Защита атмосферы от выбросов энергоблоков. Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1990. — 184 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).