Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Викладачі кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Закріплення теоретичних знань зі спеціальності «Технології захисту навколишнього середовища». - Оволодіння практичними навиками у розв'язанні задач пов’язаними з проблеми захисту навколишнього середовища. - Систематизація необхідних матеріалів для проходження практики. - Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування. - Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних систем і складових шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання. - Вміти досліджувати екологічні проблеми та визначати обмеження, у тому числі зумовлені антропогенними, техногенними та виробничими факторами впливу на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності. - Вміти проектувати газоочисні, водоочисні та рекультиваційні системи та їх компоненти з урахуванням усіх особливостей створення, налагодження, експлуатації, технічного обслуговування та утилізації. - Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, засобів, систем та комплексів з метою захисту навколишнього середовища та відновлення природно-техногенних екосистем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Короткий зміст навчальної програми: У процесі проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи студенти ознайомляться з: - структурою та роботою підприємства, на якій проходить практика; - загальною нормативно-технічною документацією щодо лабораторних досліджень; - сучасними методами досліджень атмосферного повітря; - сучасними методами досліджень ґрунтів; - сучасними методами досліджень води; - показниками антропогенного впливу.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: диференційований залік (100 %)
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).