Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Природоохоронні інформаційні системи
Код дисципліни: 6.183.03.O.047
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Екологічна безпека та природоохоронна діяльність
Лектор: Викладачі кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність використовувати знання й уміння для розрахунку, дослідження, вибору, впровадження та проектування повітроочисних, водоочисних, рекультиваційних технологій, систем та устаткування. - Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, брати участь в модернізації та реконструкції обладнання, засобів, систем та комплексів з метою захисту навколишнього середовища та відновлення природно-техногенних екосистем. - Уміння аргументувати вибір природоохоронних, природозахисних та природовідновних методів вирішення спеціалізованих екологічних задач, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. - Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на розроблення ефективних природоохоронних рішень та використання альтернативних джерел енергії. - Володіти навичками роботи з комп'ютерними технологіями для вирішення задач захисту та відновлення екосистем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Всі дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища»
Короткий зміст навчальної програми: Вихідні дані для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи. Робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується на завершальному етапі навчання. Студент здійснює підготовку й написання бакалаврської кваліфікаційної роботи під керівництвом керівника в установлені терміни відповідно до індивідуального плану. Предметом БКР є оцінювання, аналіз, прогнозування стану об’єктів довкілля, впливу на цей стан антропогенної діяльності та виявлення шляхів підвищення стійкості екологічних систем; розробка підходів щодо зменшення негативного антропогенного впливу та захисту природних екосистем; контроль та управління якістю навколишнього середовища; використання та впровадження нових технологій захисту довкілля.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).