Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері підприємництва

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою викладання дисципліни є вивчення фундаментальнихі понять корпоративної культури, структури, видів функцій та зовнішніх атрибутів корпоративної культури організації, висвітлення ролі і місце корпоративної культури в системі організації та гармонізації відносин між суб'єктами ринку, відображення технологічних аспектів формування і розвитку корпоративної культури та взаємозв'язок корпоративної культури із системою управління персоналом, дослідження впливу факторів на формування корпоративної культури і виділення особливої ролі національного господарського менталітету в цьому процесі. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - знання фундаментальних понять корпоративної культури, структури, видів функцій та зовнішніх атрибутів корпоративної культури організації; - знання ролі і місця корпоративної культури в системі організації та гармонізації відносин між суб'єктами ринку; - уміння відображати технологічні аспекти формування і розвитку корпоративної культури та взаємозв'язок корпоративної культури із системою управління персоналом; - уміння досліджувати вплив факторів на формування корпоративної культури і виділяти особливу роль національного господарського менталітету в цьому процесі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Етика бізнесу Стратегія та тактика поведінки на товарних ринках Економіка торговельного підприємства Методи та моделі трансферних потоків
Короткий зміст навчальної програми: Сутність корпоративної культури, її функції та завдання. Зовнішні атрибути корпоративної культури. Роль і місце корпоративної культури в сфері міжнародних трансферних відносин. Взаємозв’язок корпоративної культури із системою управління персоналом організації. Культурні сценарії діяльності організації. Фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%) виконання контрольної роботи, лабораторні роботи, усне опитування • підсумковий контроль (70%, екзамен).
Рекомендована література: 1.Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учебное пособие для студентов обучающихся по экономическим специальностям. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 208 с. 2.Гах Й.М. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2012. - 160 с. 3.Герасимчук А.А., Тимошенко О.І. Етика та етикет. - К.: ЄУ. - 2011. - 350 с. 4.Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики: Учебн. пособие - М.: Консалтбанкир, 2012.-576с. 5.Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. - К.: Наукова думка, 2011. - 242 с. 6.Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник. -2-е вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2012. - 224 с. 7.Кубрак О.В. Етика ділового та повсякденного спілкування: Навч. посібник. - Суми: ВДТ Університетська книга, 2010. - 288 с. 8.Малахов В.Г. Етика: Курс лекцій. - К.: Либідь, 2010. - 304 с. 9.Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. - К.: Каравелла, 2013. - 496 с. 10.Отенко І. П. Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти : монографія [Електронний ресурс] / І. П. Отенко, М. І. Чепелюк. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 243 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).