Економічне прогнозування ефективності діяльності в сфері підприємництва і торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.002
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок з питань моделювання та прогнозування економічного й соціального розвитку країни, щоб студент, засвоївши програмовий матеріал, вмів охарактеризувати методи і моделі оптимізації трансферних потоків. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування здобувачів освіти компетентностей: Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та /або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Загальні компетентності - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). Спеціальні (фахові) компетентності - Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур. - Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. - Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності. - Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні основи прогнозування економічних процесів Економічна ефективність комерційної діяльності підприємства Використання методів прогнозування економічної ефективності комерційної діяльності підприємства в сфері підприємництва і торгівлі. Економіко - математичні та статистичні методи оцінювання та прогнозування ефективності комерційної діяльності в сфері підприємництва і торгівлі. Фундаментальний та технічний аналіз в системі прогнозування економічної ефективності в сфері підприємництва і торгівлі Використання технічних засобів у процесі прогнозування в сфері підприємництва і торгівлі. Використання результатів прогнозування у бізнес-процесах та формуванні міжгалузевих балансів
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Голіков В.І. Трансфер технологій: Навч.посібник. — Миколаїв: НУК, 2015. — 362 с. 2. Косарев О. Й. Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посібн. / О. Й. Косарев, О. В. Позняк – К. : НАУ-друк, 2015. – 246 с 3. Фінансовий аналіз. За редакцією Школьник І. О. Навч посібник. К.: ЦУЛ. 2016.- 368 с. 4. Склабінська А. І. Фінансовий аналіз. Навч посібник. Львів: Науковий світ -2000. – 2018.- 342 с. 5. Загурський О. Фінансовий аналіз. К.: Центр навчальної літератури. 2019- 470 с. 6. Загурський О.Фінансовий аналіз: кредитно-модульний курс. Навчальний посібник К.: Центр навчальної літератури. 2019- 472 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Економічне прогнозування ефективності діяльності в сфері підприємництва і торгівлі (курсовий проект)

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення дисципліни є поглиблення теоретичних і практичних знань та інструментарію прогнозування економічних процесів розвитку підприємства, визначення можливих станів у майбутньому, а також дослідження закономірностей їх розвитку в умовах глобалізаційних викликів і загроз. Завданнями навчальної дисципліни є: - забезпечення теоретичних знань методології і методики прогнозування господарської діяльності підприємства; - формування практичних навичок з проведення прогнозних розрахунків для обгрунтування оптимальних варіантів прийняття управлінських рішень розвитку підприємства та розроблення альтернативних прогнозів із використанням сучасного інструментарію прогнозування; - виявлення ймовірних шляхів і результатів майбутнього розвитку підприємства; - набуття навичок самостійного, творчого використання теоретичних знань у практичній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Економічне прогнозування: сутність, предмет, об’єкти та основні форми передбачення. Методи економічного прогнозування як навчальної та наукової дисципліни. Система економічного прогнозування. Основні групи прогнозів. Основні принципи прогнозування. Основні функції прогнозування. Зміст, цілі і методи прогнозування діяльності підприємства. Специфічні методи економічного прогнозування та їх класифікація. Інтуїтивні методи прогнозування. Формалізовані методи прогнозування. Економіко-математичні, факторні і структурні моделі в прогнозуванні
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Економічне прогнозування: навч. посібник / С. В. Глівенко, М. О. Соколов, О. М. Завгородня. - Суми: Університетська книга, 2014. - 207 с. 2. Воронкова В.Г. Соціально-економічне прогнозування: навч. посіб. / В. Г. Воронкова. - К.: Професіонал, 2004. - 288 с. 3. Глівенко С. В. Економічне прогнозування : навчальний посібник / Глівенко С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М. - Суми : Університетська книга, 2001. - 207 с. 4. Грабовецький Б. Є. Планування та економічне прогнозування : навчальний посібник / Б. Є. Грабовецький. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 66 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).