Бізнес-планування та аудит інноваційних проектів

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення дисципліни - оволодіння необхідними теоретичними знаннями із оцінювання та обґрунтування інвестиційних проектів та розроблення управлінських рішень, спрямованих на розробку інвестиційних проектів на підставі інвестиційного аудиту. У результаті вивчення дисципліни студент повинен: - виявляти об’єкти та формулювати бізнес-ідею інвестиційних проектів; - володіння технологіями моніторингу проектів з метою розробки розділів бізнес-планів; - розробляти типову структуру бізнес-плану проекту ; - застосовувати сучасні технології бізнес-планування з врахуванням вимог сучасного законодавства України; - визначати та оцінювати ефективність бізнес-плану проекту; - застосовувати методи оцінювання ризиків при бізнес-плануванні; - проводити аудит інвестиційних проектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління комерційними ризиками Методи і моделі оптимізації трансферних потоків торговельної організації Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках
Короткий зміст навчальної програми: Інвестиційне бізнес-планування у системі менеджменту підприємства Планування в системі управління підприємством Методологічні аспекти бізнес-планування інвестиційних проектів Джерела і методи вироблення бізнес-ідей. Процес формування бізнес-плану інвестиційного проекту Джерела і об'єкти інвестицій бізнес-плану інвестиційного проекту Визначення витрат і прибутку на період інвестування проекту та показників ефективності інвестиційного проекту Технології бізнес-планування інвестиційних проектів Поняття та категорії інвестиційного аудиту Об'єкти, цілі та завдання аудиту інвестиційних проектів Організація проведення аудиту бізнес-плану інвестиційного проекту Етапи проведення аудиту бізнес-плану інвестиційного проекту Результати аудиту інвестиційних проектів Аудит державних інвестиційних проектів Механізм функціонування системи технологічного та цінового аудиту .
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): практичні роботи, усне опитування, тестовий контроль. Підсумковий контроль (60%): екзамен; тестові завдання (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Аудит проектів [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Амеліна, О.А. Романенко; за ред. Є.В. Мниха, д-ра екон. наук, проф. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. – 347 с. 2. Бойко Р. В., Бунда О.М. Початкова стадія аудиту інвестиційної діяльності підприємств. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 1. – 2010. 3. Глицай Т.Л. Концептуальні основи та методика проведення аудиту інвестиційних проектів / Т.Л. Глицай // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 90 – 92. 4. Оценка и аудит инвестиционных проектов и привлечения инвестиций в АПК: Монография. Голова (Носырева) Е. Е., Мозжерина Т. Г. Scientific magazine "Kontsep, 2011 г. – 156 с. 5. Покропивний С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : [Навч. посібник] // С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г.О.Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. –вид. 2-ге, доп. –К. : КНЕУ, 2012. –379 с. 6. Редченко К.І. Oсобливості зовнішнього та внутрішнього аудиту інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / К.І. Редченко . – Режим доступу: http :// www . nbuv . gov . ua / portal / natural / Vnulp / Menegment / 2019_647/85. Pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).