Методи емпіричного дослідження в підприємництві і торгівлі

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.003
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні знань і навичок, необхідних для визначення закономірностей і тенденцій попиту, пропонування, ціни та конкуренції на ринку товарів (послуг) за допомогою емпіричних методів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: - Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. фахові компетентності: - Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур. - Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності - Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності. -Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів Технології прийняття рішень в підприємництві і торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Методи дослідження ринку та їх загальна характеристика. Формування інформаційної бази емпіричного дослідження ринку. Методи класифікації та ранжування багатовимірних об’єктів і процесів товарного ринку. Кластерний аналіз об’єктів і процесів товарного ринку. Застосування методів дискримінантного аналізу для дослідження ринку. Дослідження ринку з використанням експертних методів. Прогнозування обсягів реалізації продукції.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання лабораторних робіт; виконання контрольної роботи; колоквіум.
Рекомендована література: 1. Островський П.І., Гострик О.М., Добрунік Т.П., Радова О.В. Моделювання економічних процесів: Навчальний посібник. – Одеса. ОНЕУ,2012. -132 с. 2. Благун І.С. Математичні методи в економіці: навч. Посібник / І.С. Благун, В.П. Кічор, Р.В. Фещур, С.Й. Воробець; за ред.. В.П. Кічора. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 264с. 3. Геєць В.М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник / В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, О.І. Герняк, В.В. Іванов, Н.А. Дубровіна, А.В. Ставицький. – Харків: ІНЖЕК, 2005. – 396с. 4. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: навч. посібник /С.М. Ілляшенко, М.Ю. Баскакова. – К.: ЦУЛ, 2006. -192с. 5. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: підручник / А.М. Єріна, Д.Л. Єрін. – К. КНЕУ, 2014. – 348с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).