Стратегія і тактика поведінки на товарних ринках

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.O.008
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення навчальної дисципліни є вивчення студентами основних концепцій стратегічного та тактичного управління на товарних ринках, придбання ними практичних навиків стратегічного аналізу, прийняття адекватних управлінських рішень щодо побудови стратегії і тактики на товарних ринках, які можуть бути використані в їх послідуючій роботі. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальні компетентності: ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 2.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. фахові компетентності: ФК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/абобіржових структур. ФК3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/абобіржової діяльності ФК4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності. ФК5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів Управління комерційними ризиками Технології прийняття рішень в підприємництві і торгівлі
Короткий зміст навчальної програми: Стратегія і стратегічний набір в управлінні перспективним розвитком підприємства Види стратегій підприємства та підходи до їх розробки на товарних ринках. Процес розробки стратегій підприємства. Стратегічні рішення. Розробка тактики підприємства. Управління стратегічними змінами як основа тактики підприємства. Тактичні дії: організація і системи забезпечення. Оцінка ефективності реалізації стратегій підприємства
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%) здійснюється під час проведення занять: письмовий експрес-контроль; виконання практичних робіт; Підсумковий контроль (60%) здійснюється під час проведення екзамену: письмова компонента (50%); усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія. Київ: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. 516с. 2. Маркетинговий менеджмент / за ред. Д. А. Штефанича. Тернопіль: Економічна думка, 2015. 241 с. 3. Шульга Л. В., Терещенко І. О., Горілей В. Ю. Система маркетингового менеджменту підприємства. Агросвіт. 2019. № 18. С. 63-67. 4. Мосійчук І.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств в Ук раїні / І.В. Мосійчук. — 2017. 5. Балабанова Л.В. Управління реалізацією стратегій підприємства: маркетинговий підхід: монографія/ Л.В. Балабанова, І.С. Фоломкіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2019.-402с. 6. Балабанова Л.В. Стратегія і тактика управління підприємством: навч.посіб / Л.В. Балабанова, І.С. Фоломкіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2019. - 421с 7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник/ С.М. Ілляшенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2015. - 234 с. 8. Балан В.Г. Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу // В.Г. Балан, І.П. Тимченко / Схід, № 4 (144) липень-серпень 2016 р. С. 5–16.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).