Менеджмент персоналу торговельного підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: — вивчення теоретичних засад поширених на торговельних підприємствах технологій менеджменту персоналу та набуття вмінь практичного їх застосування у процесах планування, добору, адаптації, розвитку, оцінювання, мотивації персоналу; — розуміння співвідношення понять «менеджмент», «управління», «керівництво»; — знання сучасних концепцій та тенденцій розвитку менеджменту торговельного підприємства; — виявлення сутності етики ділового спілкування; — оволодіння основами наукової організації праці керівника підприємства; — засвоєння технології прийняття управлінських рішень; — знання способів розв’язання конфліктів і усунення стресів; — виявлення особливостей менеджменту підприємницької діяльності; — застосовування різних підходів до управління; — володіння методами мотивування, стимулювання якісної роботи персоналу підприємства; — організація власної праці та праці персоналу підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна теорія Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів Макроекономіка та мікроекономіка Економічне прогнозування ефективності комерційної діяльності Математика для економістів Технології обґрунтування і прийняття підприємницьких рішень
Короткий зміст навчальної програми: Торговельне підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт ринку Управління персоналом в системі менеджменту торговельних підприємств Управління трудовими ресурсами торговельного підприємства Формування колективу торговельних підприємств Кадрова політика торговельного підприємства Система організації оплати праці на торговельних підприємствах Організація набору, відбору, розвитку, руху та вивільнення персоналу торговельного підприємства Оцінювання та атестація персоналу торговельного підприємства. Ефективність управління персоналом
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (60%, залік).
Рекомендована література: 1. Економіка торговельного підприємства: навч. посіб. / за ред. М. І. Головіна – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 333 с. 2. Грінчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с. 3. Яркіна Н. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – К.: Ліра-К, 2015. – 498 с. 4. Шарко М. В., Мєшкова-Кравченко Н. В., Радкевич О. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич. – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 436 с. 5. Протопопова В. О. Економіка торговельного підприємства: навч. посіб. / В. О. Протопопова, М. І. Головінов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 368 с. 6. Економіка торгівлі: навч. посібник [Н. О. Власова, В. А. Гросул, О. А. Круглова, М. В. Чорна та ін.]; за ред. Н. О. Власової. – Х.: Світ Книг, 2014. – 473 с. 7. Семикіна М.В., Збаржевецька Л.Д., Матієнко С.С. Економіка та організація торговельних підприємств: практикум. – Навчальний посібник.- Кіровоград: КНТУ, 2013.– 219 с. 8.Теорія та практика торговельного обслуговування / за ред. В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. 9. Управління персоналом : підруч. / В. М. Данюк. А. М. Колот, Г. С. Суков [та ін.] ; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2013. – 666 с. 10. Дяків О. Управління персоналом : навч.-метод. посіб. / О. Дяків, В. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 242 с. 104