Економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: Викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати економічні інструменти управління проектами і програмами розвитку підприємства; - знати стратегії та тактики діяльності торговельних підприємств. - володіти методологічними основами прогнозування та планування діяльності підприємства. - вміти здійснювати стратегічне та оперативне планування діяльності підприємства. - володіти навичками техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів торговельного підприємства. - оцінювати техніко-технологічну базу виробничих потужностей підприємства у проектах та програмах розвитку підприємства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економічна теорія Бізнес-планування та аудит інвестиційних проектів Макроекономіка та мікроекономіка Економічне прогнозування ефективності комерційної діяльності Математика для економістів Технології обґрунтування і прийняття підприємницьких рішень
Короткий зміст навчальної програми: Зміст, моделі, концепції та передумови розвитку підприємства. Розвиток підприємств: трансформація, реорганізація та реструктуризація. Особливості економічного управління розвитком підприємства Зміст економічних інструментів управління у прогнозуванні та плануванні діяльності підприємства Поняття інвестиційних проектів та програм розвитку підприємства Програми та проекти інноваційного розвитку підприємства Оцінювання техніко-технологічної бази виробничих потужностей підприємства у проектах та програмах розвитку підприємства Управління фінансово-економічними результатами у проектах та програмах розвитку підприємства.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (40%) виконання контрольної роботи, усне опитування • підсумковий контроль (60%, залік).
Рекомендована література: Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання [Текст]: навч. посібник / М Д. Білик; (голова редкол.: В.К. Хлівний]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України , ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Ге т ь м а н а ». – К.: КНЕУ, 2013. – 690 с. 2. Гончаров А.Б. Економічне управління підприємством [Текст]: конспект лекцій / А.Б. Гончаров, Н.М. Олейникова; М-во освіти і науки Ук р а ї н и , Харківський нац. екон. ун-т. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2009. – 366 с. 3. Економічне управління підприємством за заг. ред. Н.М. Євдокимової; М-во освіти і науки, молоді та спорту України , ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011.– 327 с. 6. Ку з ь м і н О.Є. Бюджетування на підприємстві [Текст]: навч. посібник / О.Є Ку з ь м і н , О.Г. Мельник. – К.: Кондор, 2008. – 312 с. 7. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией / А.Ю. Денисов, С.А. Жданов // М.: Дело и Сервис, 2002. - 416 с. 8. Основи бюджетування [Текст]: навч. посібник / М.Д. Білик, Р.І. Заворотній, Л.І. Данілов [та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. М.Д. Білик. – К.: КНЕУ, 2009. – 454 с. 9. Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием: Учеб. Пособие для вузов. / С.А. Жданов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 319 с. 10. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: навч. посіб. / Н.М. Бондар, Т.П. Макаровська. - Режим доступу: http://eсolib.com.ua/article.php?book=l2&article=1129