Експертиза товарів при експортно-імпортних поставках

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Код дисципліни: 7.076.01.E.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Підприємництво та екологічна експертиза товарів
Лектор: викладачі кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних основ організації, планування та методики здійснення експертизи товарів під час митного та податкового контролю. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: аспекти виходу на міжнародний ринок та загальні положення законодавства з питань здійснення експортної діяльності; особливості укладення експортних контрактів та торгівлю з ЄС; вимоги до якості харчової продукції, імпортованої до країн ЄС; фінансові взаємовідносини при здійсненні експортних операцій; особливості оподаткування експортних операцій сільськогосподарської продукції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Корпоративна культура і фінансова грамотність у сфері міжнародних трансферних відносин Економіка торговельного підприємства Розробка моделі оптимізації трансферних потоків торговельних організацій Логістика
Короткий зміст навчальної програми: Організація обліку міжнародних операцій.Загальні засади здійснення експортно - імпортної діяльності. Облік експортних операцій. Облік імпортних операцій. Облік міжнародних бартерних (товаро-обмінних) операцій. Облік реекспортних операцій. Облік реімпортних операцій. Облік операцій з переробки. Облік розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30% ) - індивідуальне науково-дослідне завдання,підготовка до навчальних занять та контрольних заходів підсумковий контроль (70% ) - екзамен
Рекомендована література: 1. Вороніна А.В. Економіко-математичне моделювання прогнозування обсягів експорту товарів України. Молодий вчений. 2015. № 2(1). С. 163–166. 2. Глущенко Я.І. Компаративний аналіз експортноімпортної діяльності України і європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24(1). С. 90–95. 3. Говоруха В.Б. Математичні методи і моделі прогнозування в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Питання прикладної математики і математичного моделювання. 2017. № 17. С. 54–61. 4. Гринько П.О. Діагностика факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток експортноімпортної діяльності підприємств. Бізнес-Інформ. 2018. № 8. С. 51–56. 5. Краснодєд Т.Л. Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 22(2). С. 32–35. 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).